Godkjenning av forvaltningsknutepunkt for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Sylan landskapsvernormåde og Skardsfjell-Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 7. juni 2013.

Det framgår av brevet at ved det felles konstituerende møtet i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark/Sylan landskapsvernområde og verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde foreslo begge styrene enstemmig Tydal som forvaltningsknutepunkt. Knutepunktet vil ligge i kommunehuset.

Ut fra de kriteriene som Miljøverndepartementet har lagt til grunn for etablering av forvaltningsknutepunkt, jf. våre brev av 14.12.2009 og 06.10.2010 er vår vurdering at Tydal oppfyller de kravene og er godt egnet til dette formålet. Miljøverndepartementet beslutter derfor at Tydal, med kontorplass i kommunehuset, skal være forvaltningsknutepunkt for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Sylan landskapsvernområde og Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater.

Vi ber om at det gis tilbakemelding til Miljødirektoratet på hvorvidt det er behov for eventuelle ressurser i forbindelse med etablering av knutepunktet slik at et eventuelt behov kan vurderes i forhold til budsjettmidlene som er til rådighet.

Vi forutsetter at nasjonalparkforvalteren får sin kontorplassering i forvaltningsknutepunktet i Tydal.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

 

Med hilsen                                                                        

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øivind Dannevig
kst. avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

Kopi til:

 

 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Sametinget

Ávjovárgeaidnu 50

9730

KARASJOK

Tydal kommune

         

7590

TYDAL

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM