Godkjenning av forvaltningsknutepunkt for Sølen landskapsvernområde

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hedmark datert 28. mai 2013.

Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde gikk i sitt konstituerende møte inn for å etablere et felles forvaltningsknutepunkt for Sølen landskapsvernområde og Fulufjellet nasjonalpark på Bergset i Rendalen kommune.

Departementet har etter en helhetlig vurdering bestemt at det ikke skal etableres et felles forvaltningsknutepunkt for Sølen landskapsvernområde og Fulufjellet nasjonalpark, men to separate knutepunkt.

Miljøverndepartementet beslutter at forvaltningsknutepunktet for Sølen landskapsvernområde legges til Bergset i Rendalen. Det skal tilsettes en egen forvalter for Sølen landskapsvernområde som skal ha kontorplassering på Bergset. Fylkesmannen i Hedmark bes lyse ut stillingen så snart som mulig.

Vi ber om at det gis tilbakemelding til Miljødirektoratet på hvorvidt det er behov for eventuelle ressurser i forbindelse med etablering av knutepunktet slik at et eventuelt behov kan vurderes i forhold til budsjettmidlene som er til rådighet.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

 

Med hilsen                                                                        

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øivind Dannevig
kst. avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi til: 

 

 

 

Rendalen kommune

         

2485

RENDALEN

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Trysil kommune

Postboks 200

2421

TRYSIL