Endring av rundskriv T-3/12 om fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven som følge av delegering av myndighet for støy fra noen typer virksomhet til kommunen fra 1. januar 2020

Last ned brevet (pdf)

Oppdatert rundskriv med endringer finnes på regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet (KLD) fastsatte i forskrift 30. september 2019 nr. 1289 om myndighet til kommunene etter forurensningsloven. I forskriften delegeres myndighet til kommunen til å gi tillatelse etter forurensningsloven § 11 til virksomheter som kan medføre forurensning i form av støy og støv fra motorsportbaner og støy fra sivile skytebaner og vindmøller. Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Myndighet etter forurensningsloven på disse områdene ligger i dag hos fylkesmannen, jf. rundskriv T-3/12. Endringen i myndighetsfordeling ved årsskiftet gjør det nødvendig å oppdatere rundskrivet ved å endre de delene som omhandler fylkesmannens myndighet for henholdsvis motorsportbaner, skytebaner og vindmøller.

Nedenfor beskrives endringer som er gjort i rundskrivet. Oppdatert rundskriv finnes elektronisk på KLDs hjemmesider.

Motorsportbaner

Fylkesmannens myndighet følger av rundskrivet kapittel 2.4: " motorsportbaner".

Selv om det i praksis først og fremst er støy og støv som reguleres i tillatelser etter forurensningsloven vil fylkesmannen fortsatt være forurensningsmyndighet for grunnforurensning i tilknytning til slik virksomhet. Motorsportbaner fjernes fra punkt 2.4.

Punkt 2.5 får i stedet en ny setning til slutt der myndighet for grunnforurensning fra motorsportbaner og sivile skytebaner slås sammen, se under skytebaner.

Sivile skytebaner

Fylkesmannens myndighet for støy fra skytebaner følger av rundskrivet kapittel 2.4: "Skytebaner: Unntatt forsvarets skytefelt". Dette omfatter både sivile og militære skytebaner.

Fylkesmannen har i tillegg myndighet for grunnforurensning i tilknytning til skytebaner. Dette følger av kap. 2.5, som gjør fylkesmannen til forurensningsmyndighet for lokaliteter med grunnforurensning knyttet til virksomheter som omfattes av de delegerte saksområdene i kap. 2.

Rundskrivet er derfor endret slik at fylkesmannen beholder myndighet for de militære skytebanene med hensyn til både støy og grunnforurensning og for de sivile skytebanene med hensyn til grunnforurensning.

Punktet om skytebaner i 2.4 lyder nå:
"Skytebaner: Militære skytebaner. Unntatt forsvarets skytefelt."

Punkt 2.5 har fått en ny setning til slutt:
"Fylkesmannen er også forurensningsmyndighet for grunnforurensning tilknyttet sivile skytebaner og motorsportbaner".

Vindmøller

Fylkesmannens myndighet følger av rundskrivet kapittel 2.4: " Støy fra øvrige virksomheter, som ikke må ha tillatelse av andre grunner enn støy og som ikke er støyregulert gjennom forskrift. Eks. omlasting, lossing, vifter vindmøller med mer".

Fylkesmannens myndighet for vindmøller er begrenset til støy. Fordi vindmøller inngår som et eksempel i en generell oppramsing av ulike typer virksomhet som fylkesmannen er myndighet for er det avgrenset eksplisitt mot vindmøller slik at det blir klart at det faller utenfor.

Punktet om støy fra øvrige virksomheter i kap. 2.4 lyder nå:
"Støy fra øvrige virksomheter, som ikke må ha tillatelse av andre grunner enn støy og som ikke er støyregulert gjennom forskrift. Eks. omlasting, lossing og vifter med mer. Fylkesmannen er ikke forurensningsmyndighet for støy fra vindmøller." 

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft 1. januar 2020. Fylkesmannen skal likevel behandle søknader om tillatelse som har kommet inn til fylkesmannen før 1. januar 2020, jf. forskrift 30. september 2019 nr. 1289 § 2.

 

Med hilsen

Hæge Johanna Andenæs (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ida Juell
avdelingsdirektør

Kopi: Miljødirektoratet

Adresseliste

Fylkesmannen i Agder

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Innlandet

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Nordland

Postboks 1405

8002

BODØ

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325

1502

MOSS

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59, Statens Hus

4001

STAVANGER

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens Hus

9815

VADSØ

Fylkesmannen i Trøndelag

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestland

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER