Endringer i rundskriv om fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven – utfylling i sjø og vassdrag med forurensede og ikke-forurensede masser

Klima- og miljødepartementet har fastsatt endringer i rundskriv T-3/12. Endringene innebærer at fylkesmannen er blitt delegert myndighet etter forurensningsloven § 32 annet ledd til å gi unntak fra forurensningsloven § 32 første ledd i saker som gjelder utfylling i sjø og vassdrag med forurensede og ikke-forurensede muddermasser, samt ikke-forurensede landmasser. I tillegg er det gjort en presisering av ordlyden i rundskrivets punkt 2.4 fjerde avsnitt andre setning, for å tydeliggjøre at fylkesmannen er myndighet i saker om mudring og dumping fra land.

Last ned brevet (pdf)

Oppdatert rundskriv med endringer finnes på regjeringen.no

Bakgrunn

I forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser. Det følger av etablert lovtolkning at slike overskuddsmasser som hovedregel er å anse som næringsavfall, jf. forurensningsloven §§ 27 første ledd og 27a annet ledd. Ifølge forurensningsloven § 32 første ledd skal næringsavfall leveres til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes. I saker der det ikke er aktuelt å gjenvinne avfallet, kan forurensningsmyndigheten i medhold av § 32 annet ledd i særlige tilfeller gi unntak fra regelen i § 32 første ledd om levering til lovlig avfallsanlegg. Å gjøre et slikt unntak har ofte blitt omtalt som et samtykke til "annen disponering" av avfall. Myndigheten etter § 32 annet ledd har i sin helhet vært lagt til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har ikke kunnet delegere myndigheten etter § 32 annet ledd til fylkesmannen i den enkelte sak.

Delegering av myndighet etter forurensningsloven 32 annet ledd i saker om utfylling i sjø og vassdrag med forurensede og ikke-forurensede muddermasser, samt ikke-forurensede landmasser

Mange tiltakshavere ønsker å disponere overskuddsmasser lokalt som utfylling i sjø eller vassdrag. Utfylling i sjø eller vassdrag med overskuddsmasser som er næringsavfall, og som ikke innebærer gjenvinning, krever unntak fra forurensningsloven § 32 første ledd, jf. § 32 annet ledd. Etter vårt syn er det ikke hensiktsmessig at Miljødirektoratet skal være involvert i alle slike saker. Vi viser til at fylkesmannen allerede er myndighet i første instans i saker om tillatelse etter forurensningsloven § 11 til utfylling i sjø og vassdrag jf. rundskriv T-3/12 punkt 2.4 fjerde avsnitt første setning. Videre er fylkesmannen myndighet i første instans i saker om mudring fra skip, jf. forurensningsforskriften § 22-6, og mudring fra land, jf. rundskriv T3/12 punkt 2.4 fjerde avsnitt andre setning. I saker der muddermasser fra mudretiltak ønskes disponert i utfylling i sjø eller vassdrag, er det vårt syn at det er mest hensiktsmessig at fylkesmannen får delegert myndigheten etter lovens § 32 annet ledd til å kunne avgjøre om det skal gis unntak fra § 32 første ledd. Videre mener vi at det også er hensiktsmessig at fylkesmannen delegeres myndighet etter § 32 annet ledd til å avgjøre saker om disponering av ikke-forurensede landmasser i utfylling i sjø eller vassdrag. Dette vil typisk være sprengsteinmasser fra vei- og tunellutbygginger.

Disse delegeringene av myndighet til fylkesmannen vil etter vårt syn både være ressursbesparende og miljøfaglig forsvarlige.

Klima- og miljødepartementet er ved kgl.res. 8. juli 1983 gitt myndighet til å fastsette hvem som skal være forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, jf. lovens § 81. Departementethar med hjemmel i denne bestemmelsen delegert myndighet til fylkesmannen som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven § 32 annet ledd til å gi unntak fra forurensningsloven § 32 første ledd i saker som gjelder utfylling i sjø og vassdrag med forurensede og ikke-forurensede muddermasser samt ikke-forurensede landmasser. Delegeringen er gjort gjennom endring i rundskriv T-3/12 punkt 4, der følgende bestemmelse er lagt til:

§ 32 annet ledd: gjøre unntak ved enkeltvedtak i saker som gjelder utfylling i sjø og vassdrag med forurensede og ikke-forurensede muddermasser, og ikke-forurensede landmasser.

Øvrige endringer i rundskriv T-3/12

For å tydeliggjøre at fylkesmannen er myndighet i saker om mudring og dumping fra land, har vi endret ordlyden i punkt 2.4 fjerde avsnitt til:

Utfylling i sjø og vassdrag, når tiltaket skjer fra land og skip. Mudring, dumping og annen disponering av masser og materialer i sjø og vassdrag, når tiltaket utføres fra land.

 

Med hilsen

Hæge Johanna Andenæs (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ida Juell
avdelingsdirektør

Kopi

Miljødirektoratet

Adresseliste

Fylkesmannen i Agder

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Innlandet

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Nordland

Postboks 1405

8002

BODØ

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325

1502

MOSS

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59, Statens Hus

4001

STAVANGER

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens Hus

9815

VADSØ

Fylkesmannen i Trøndelag

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestland

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER