Høringsinstanser

Agderforskning
Aksjon nærmiljø og trafikk
Arkitektenes fagforbund
Asplan Viak
Barneombudet
Bellona
Bergindustriens fellessekretariat
Bygg- og tømrermesternes forening
Byggeindustriens landsforening
Byggenæringens fellesråd
Byggenæringens Landsforening
Byggherreforeningen
Den Norske Advokatforening
Den Norske Turistforening
Departementene
Det kgl. selskap for Norges vel
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for sivilt beredskap
Energibedriftenes landsforening
Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)
Energiverkenes landsforening
Fellesforbundet
Fiskeridirektoratet
Folkeuniversitetet
Forbrukerrådet
Forsvarets bygningstjeneste
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging, Kommunenes Sentralforbund
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)Fylkeskommunene
Fylkeskommunene, Kulturminneetatene
Fylkesmenn
Fylkesordførere
Fylkesrådmenn
GRID Arendal
Handelen og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Husbanken
Huseiernes landsforbund
Høgskoler(Omfatter alle høgskoler i Norge)
Inst. og universiteter under UH-avd.
Jernbaneverket
Kommunenes Sentralforbund
Kommuner
Kystdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Lansdrådet for norske ungdomsorganisasjoner
Luftfartsverket
Maskinentrepenørenes forbund
Miljøvernorganisasjoner
Møreforskning
Nasjonalbiblioteksavd. i rana
Nordlandsforskning
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges byggforskningsinstitutt
Norges Byggmesterforbund
Norges Byggstandardiseringsråd
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd(protokoll)
Norges Geologiske undersøkelser (NGU)
Norges Golfforbund
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges ingeniørorganisasjon NITO
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Jordskiftekandidaters forening
Norges Karttekniske forbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Praktiserende arkitekter
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Norges Velforbund
Norsk Byggtjeneste
Norsk fjernvarmeforening
Norsk Hydro
Norsk institutt for by- og regionforskning(NIBR)
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skogforskning (NISK)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk kommuneforbund
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sentrumsforening
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggerlags Landsforbund (NBBL)
Norske fiskeoppdretteres forening
Norske Landskapsarkitekters Forening
Norske reindriftssamers landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers forening
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
NTNU, institutt for by- og regionplanlegging
Næringslivets hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oslo og Omland Friluftsråd
Oslofjorden friluftsråd
Prosessindustriens landsforbund
Pukk- og grusleverandørenes landsforbund
Registrerte politiske partier
Reindriftsforvaltningen (Alta)
Riksantikvaren
Rogalandsforskning
Rådgivende ingeniørers forening
SABIMA
Samenes landsforbund
Sametinget
Samisk folkeforbund
Samisk kulturminneråd
Selskapet for Norges Vel
Skiforeningen
Statens byggtekniske etat
Statens eldreråd
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens institutt for folkehelse
Statens kartverk
Statens landbrukstilsyn
Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens strålevern
Statkraft
Statnett
Statsbygg
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Telemarksforskning
Transportøkonomisk institutt
Trykksaksekspedisjonens blå skjema:
Ungdommens demokratiforum
Ungdomsorg. politiske partier
Vegdirektoratet
Vestlandsforskning
Ytre etater, miljøvernavd.
Østlandsforskning