Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Agderforskning

Agder naturmuseum og botanisk hage

Akvaforsk

Akvariet i Bergen

Alpinanleggenes Landsforening

Alta museum

Arkeologisk Museum i Stavanger

Artsdatabanken

Austefjord Museum

AVINOR

Bergen Museum Naturhistorisk del

Bergen museum, Univ. i Bergen

Bergindustriens fellessekretariat

Bergvesenet

Bioteknologinemnda

Bjugn bygdatun

Blekkulfs Miljødetektiver

Blaafarveværket

Breheimsenteret

Braathens

Byggenæringens landsforbund

Cementmuseet Slemmestad og Slemmestad geologisenter

Dagali museum

Dalane folkemuseum

De Heibergske samlinger

Den Norske Advokatforening

Den norske reisebransjeforening

Den Norske Turistforening

Departementene

Det frivillige skyttervesen

Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Det norske arboret

Det norske Hageselskap

Direktoratet for naturforvaltning

Eidskog museum

Eidsvoll museum

Elvarheim museum Åmli kommune, v/Kultur- og fritidsavd.

Energibedriftenes landsforening EBL

Evje og Hornnes museum

FagRo v/Erik Brenna

Fellesaksjonen for ulv v/Ener Berg

Fellesforbundet

Fetsund lenser, fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Fiskerinæringens landsforening

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk

Folldal bygdetun

Forbrukerrådet

Forbundet Kysten

Foreningen våre rovdyr

FORF – sekretariat – Frivillige org. Redningsfaglige forum

v/Ole Jørgen Kjellmark NAK

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Fortidsminneforeningen

Forum for kommunale planleggere

Forum for lokalt miljøvern

Forum for Strategisk Nettutvikling

Forum for utvikling og miljø

FOR-UT; Stiftelse for naturlig friluftsliv v/Espen Seierstad

Frammuseet

Fremtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftlivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Frosta bygdemuseum

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Gamvik museum

Geoforum

Granvin bygdamuseum

Greenpeace Norge

GRID Arendal

GRIP

Grunneiernes Frittstående Organisasjon

Grønn Hverdag

Halden historiske samlinger

Handelen og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hardangervidda natursenter Eidfjord A/S

Havforskningsinstuttet

Herøy kystmuseum

Hovden jernvinnemuseum/Hegni friluftsområde

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Sogn og fjordane

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda; Joplassvn.

Innovasjon Norge (Norges Turistråd/Norges Eksportråd)

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA)

Jernbaneverket

Jordforsk – Senter for jordfaglig miljøforskning

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter

Justis- og politidepartementet

Kløgetvedttunet

Knaben gruvemuseum v/Jan Rob

Kokelv sjøsamiske museum

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG)

Kunstindustrimuseet i Oslo

Kystdirektoratet

Kystmuseet i Sogn og Fjord.

Kystmuseet i Sør-Tr.lag

Landbruksmuseet på Gjermundnes

Lands museum

Leka bygdemuseum, v/kass. Kirsten Pettersen

LO

Lofotmuseet

Luftfartstilsynet

Lyngheisenteret

Mandal bymuseum

Massnes villmarksmuseum, v/Olav Fridtun

Matforsk AS

Mattilsynet

Midt-Nordisk Vitensenter i Trondheim

Midt-Troms museum (Berg gruvemuseum)

Miljøstiftelsen Bellona

Mostadmark jernverk

Mosvik museum

Museet i Mælandsgården Postboks 252 4297 Skudeneshavn

Møreforskning

Natur og Ungdom

Noragric

Nordisk genressursråd, Sekretariatet v/Karin Stendahl-Rechardt

Nord-Jarlsbergmuseene

Nordkappmuseet

Nord-norsk vitensenter, UiTø

Norges Bilsportforbund

Norges Birøkterlag

Norges Bondekvinnelag

Norges Bondelag

Norges Dykkerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Fjellstyresamband

Norges Forskningsråd

Norges Geologiske Undersøkelser

Norges Golfforbund

Norges Handikapforbund

Norges Hundekjøringsforbund

Norges Idrettsforbund og olympiske komite

Norges Idrettshøgskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Klatreforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Landbrukshøgskole

Norges Luftsportsforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Motorsportforbund

Norges Museumsforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Orienteringsforbund

Norges Skiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Skytterforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vitenskapsmuseet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

Geografisk institutt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

Institutt for biologi

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Velforbund

Norges veterinærhøgskole

Norsk Aero Klubb

Norsk Allmenningsforbund v/Rune O. Brenna

Norsk bergverksmuseum

Norsk Biologiforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Botanisk Forening

Norsk Bremuseum

Norsk Entomologisk forening, Jan Stenløkk

Norsk Fiskerihøgskole

Norsk fjellmuseum

Norsk forening for bolig- og byplanlegging

Norsk forening for fartøyvern

Norsk forening mot støy

Norsk genressursråd, Sekretariatet v/Eivind Mehl

Norsk Geologisk forennig NGU

Norsk Hagebruks Museum

Norsk inst. for fiskeri- og havbruksforskning

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)

Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Norsk institutt for naturforskning

Norsk Institutt for Skogforskning (Skogforsk)

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Kennel Klubb

Norsk kommuneforbund

Norsk Landbruksmuseum

Norsk lomnologiforening

Norsk Museumsutvikling

Norsk myrmuseum

Norsk Naturforvalterforbund

Norsk Oljemuseum

Norsk Orkideforening

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning

v/ Arild Strand

Norsk senter for bygdeforskning

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Norsk skogmuseum

Norsk teknisk museum

Norsk trikotasjem. og tekstils.

Norsk Vannforening

Norsk vasskraft og industristadmuseum

Norsk Zoologisk Forening

Norske Fiskeoppdretteres forening

Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Norske Reindriftssamers landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norskog

NORTRA

NSB AS

NTNU Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

NTNU Ringve botaniske hage

Ny Ålesund By- og Gruvemuseum

Nynorsk kultursentrum

Næringslivets hovedorganisasjon

Næs jernverksmuseum

Oljedirektoratet

Opplysningsvesenets fond

Orkla Industrimuseum

Os museum

Oscarsborg festningsmuseum

Planteforsk

Plantesortsnemnda, v/Haakon Sønju

Polaria

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Prosessindustriens landsforbund

Prosjekt PBL 2000

Pukk- og grusleverandørenes landsforbund

Rana museum kulturhistorisk - og naturhistorisk avd.

Reindriftsforvaltningen

Reiselivsbedriftenes landsforening

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rindal bygdemuseum

Rogaland fiskerimuseum

Rogalandsforskning

Ryfylkemuseet

Rygge museum, v/Gunnleif Grannes

Røros museum

SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker, v/Jan Olav Nybo

Samenes landsforbund SLF

Samenes Naturressursutvalg Goahetegearret

Sametinget

Sandefjordmuseene

SAS Norge, avd for helse, miljø og sikkerhet

Sauda museum

Selbu bygdemuseum

SFT

Sigurd Einbus Minne (Einbustugu)

Sjøfartsdirektoratet

St Jørgens hospital

Stabbursnes naturhus og museum

Statens institutt for forbruksforskning

Statens Kartverk; Kartverkveien 21; 3511 Hønefoss

Statens navnekonsulentar for Midt-Noreg v/Tor,Erik Jensgard

Statens navnekonsulentar for Vestlandet v/Kjell Erik Steinbru

Statkraft

Statnett SF

Statskog SF

Stavanger museum

Stiftelsen for naturforskning og kulturminner

Stiftelsen Idebanken

Stiftelsen Miljømerking i Norge

Stiftinga Jærmuseet

Stiklestad nasjonale kultursenter

Stjørdal museum

Straumsnes bygdemuseum

Sulitjelma gruvemuseum

Svalbard museum

Svinviks arboret

Sykkylven naturhistorisk museum

Sysselmannen på Svalbard

Sør-Varanger museum

Taretrålernes forening

Telemark museum

Telemarksforskning

Telenor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportbedriftenes Landsforening

Tromsø Museum

Trondarnes distriktsmuseum

Tydal museum, kulturkontoret

Tørvikbygd bygdemuseum

Univ. Naturhistoriske museer og botanisk hage

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen, Bergen Museum

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi

Universitetet i Bergen, Institutt for geografi

Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Biologisk institutt

Universitetet i Oslo Juridisk fakultet

Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum og botanisk hage

Universitetet i Oslo Senter for utvikling og miljø

Universitetet i Oslo Institutt for soiologi og

samfunnsgeografi

Universitetet i Tromsø Institutt for biologi

Universitetet i Tromsø Institutt for planlegging og

lokalsamfunnsforskning

Universitetet i Tromsø Juridisk fakultet

Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum

Universitetet i Tromsø

Utmarkskommunenes sammenslutning

Vadsø museum

Vardømuseene

Vegdirektoratet

Verdens Naturfond

Vestfold fylkesmuseum

Vestlandsforskning

Vest-Telemark museum

Veterinærinstituttet

Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland

Vitenskapsmuseet i Trondheim

Våler Torvdriftsmuseum v/Ole Lie

Widerøe Flyselskap A/S v/Kjell Pettersen

ØKOKRIM

Østlandsforskning

Ålesund Akvarium

Åsen museum og hist.lag

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten