Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk:
Berørte departement

Fylkeskommuner

Fylkesmenn

Sametinget

Kommunenes Sentralforbund

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

NORWEA – Norsk vindkraftforening

NHO v. Energibedriftenes Landsforening og NHO Reiseliv

Stopp raseringen av kysten

Forsvarsbygg

Direktoratet for Naturforvaltning

Norges vassdrags- og energidirektorat

Reindriftsforvaltningen i Alta

Reindriftsforvaltningen, områdestyrene

Riksantikvaren

Statens forurensningstilsyn

Statens vegvesen

Statens vegvesen, regionkontorene

Statnett

Statskog

Bellona

Den Norske Turistforening

Enova

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Fortidsminneforeningen

Forum for utvikling og miljø

Innovasjon Norge

Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG)

Kystaksjonen

Landsorganisasjonen i Norge

Natur og Ungdom

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Forskningsråd

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges skogeierforbund

Norsk Biologiforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Botanisk Forening, Bot. Museum NHM

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk naturviterforbund (NaFo)

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Zoologisk Forening

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon

Norske Landskapsarkitekters Forening

Norske Reindriftssamers landsforbund

Norske Samers Riksforbund

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

NTNU, Vitenskapsmuseet

RIF – Rådgivende ingeniørers Forening

SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samenes landsforbund, SLF

Samenes Naturressursutvalg

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF energiforskning

Sweco Grøner

Transportøkonomisk institutt

Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås

Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Universitetet i Bergen, Samfunnsvitenskaplig fakultet

Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskaplig fakultet

Verdens Naturfond

Zero