Høringsinstanser

Akademikerne

Avfall Norge

Avinor

Bioforsk

Byggemiljø – byggenæringens miljøsekretariat

Byggenæringens landsforening

CICERO Senter for klimaforskning

Departementene

Energibedriftenes landsforening

ENOVA

Enviro Energi ASA

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Forsvarsbygg

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens institutt

Forsvarets forskningsinstitutt

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Gassco

Greenpeace Norge

GRID Arendal

GRIP-senter

Grønn hverdag

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Havforskningsinstituttet

Husbanken

Idébanken

Innovasjon Norge

Jernbaneverket

Kirkens nødhjelp

Kommunenes sentralforbund

Kystdirektoratet

Kystfiskarlaget

Landsorganisasjonen i Norge

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Luftfartstilsynet

Miljøstiftelsen Bellona

Møreforskning

Natur og Ungdom

NHO

Norges automobilforbund

Norges Bondelag

Norges bonde- og småbrukerlag

Norges fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges lastebileierforbund

Norges miljøvernforbund

Norges naturvernforbund

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk bioenergiforening

Norsk fjernvarme

Norsk industri

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk petroleumsinstitutt

Norsk skogbruksforening

Norsk vindkraftforening

Næringslivets kystaksjon

Oikos

Oljedirektoratet

Oljeindustriens landsforening

ProSus

Rederienes landsforening

SIVA

Sjøfartsdirektoratet

Skogbrukets landsforening

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens landbruksforvaltning

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statskog

Stiftelsen miljømerking

Sør-Norges trålerlag

Transportbedriftenes landsforening

Transportøkonomisk institutt

Universitetet for miljø og biovitenskap

WWF Norge

ZERO

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten