Høringsinstanser - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Råd for funksjonshemmede i kommunene
Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede

Direktoratet for naturforvaltning,
Norsk Polarinstitutt,
Riksantikvaren,
Statens forurensningstilsyn,
Statens bygningstekniske etat,
Statens vegvesen, Vegdirektoratet,
Utdanningsdirektoratet,
Sosial- og helsedirektoratet,
Deltasenteret, Sosial- og helsedirektoratet
Nasjonal dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne,
Norsk Designråd,
Forbrukerrådet,
Statens råd for funksjonshemmede
Standard Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, (FFO)
Norges Handikapforbund,
Norges Blindeforbund
Samarbeidsutvalget av funksjonshemmedes organisasjoner, (SAFO)
Hørselshemmedes Landsforbund,
Norsk Ergoterapiforbund,
Norsk Kommunalteknisk Forening, Forum for Fysisk Planlegging.
Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)
Norske Arkitekters Landsforbund
Forum for kommunale planleggere (FKP)
Byggenæringens landsforening
IKT-Norge,
Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Statens seniorråd

Arkitekthøyskolen i Oslo
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Nasjonal pådriverenhet universiteter og høgskoler NTNU