Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Arkitektbedriftene i Norge
Avinor AS
Bergvesenet
Boligprodusentenes forening
Brønnøysundregistrene
Byggenæringens landsforening
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske stats husbank
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energibedriftenes landsforening
Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnmarkseiendom
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Geoforum
Geomatikkbedriftenes landsforening
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Gjøvik
Jernbaneverket
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Naturviterne
Norges Bondelag
Norges byggforskningsinstitutt
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Byggtjeneste
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Polarinstitutt
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L (NBBL)
Norske Jordskiftekandidaters Bedriftsforening
Norskog
NSB Eiendom AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsvesenets fond
Posten Norge AS
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Riksarkivaren
Riksrevisjonen
ROM eiendom AS
Rådgivende ingeniørers forening
Sámediggi - Sametinget
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensingstilsyn
Statens Innkrevingssentral
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Sysselmannen på Svalbard
Tekna - Norges Jordskiftekandidatforening
Tomtefesterforbundet
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Økokrim