Høringsinstanser

Forvaltningsorganer mv.

Departementene
Statsministerens kontor
Sametinget
Statens forurensningstilsyn
Toll- og avgiftsdirektoratet
Skattedirektoratet
Norges vassdrags- og energiverk
Oljedirektoratet
Konkurransetilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Avinor AS
Statistisk Sentralbyrå
Forbrukerrådet
Statens institutt for forbruksforskning
Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)
Enova SF
Statkraft SF
Statens helsetilsyn
Statens landbruksforvaltning
Direktoratet for naturforvaltning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statskonsult
Datatilsynet

Forskningsinstitusjoner o.l.

Norges Forskningsråd
Chr. Michelsens institutt
CICERO Senter for klimaforskning
ECON Analyse AS
Frischsenteret
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
SINTEF
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Jordforsk
Det norske meteorologiske institutt
Transportøkonomisk institutt
Teknologisk institutt
OM Technology Energy Systems AS
Det norske Veritas
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for strategisk analyse (INSA)
Fridtjof Nansens institutt
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Norges landbrukshøgskole

Ideelle organisasjoner

Norges Naturvernforbund
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Zero Emission Resource Organization
Verdens Naturfond WWF Norge
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
GRIP Senter
Ren Luft Foreningen
Worldwatch Institute Norden
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Forum for utvikling og miljø
Europabevegelsen i Norge
Nei til EU

Nærings- og interesseorganisasjoner, finansinstitusjoner o.l.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NHO-luftfart
Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)
Energibedriftenes Landsforening (EBL)
Oljeindustriens landsforening (OLF)
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes fellesforbund
Byggenæringens landsforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO)
Luftfartens funksjonærforening
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk flyoperatørforbund
Norsk fjernvarmeforening
Markedskraft AS
Skandinavisk Kraftmegling
Nord Pool ASA
Rådgivende Ingeniørers Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Oslo Børs ASA
Norges Bank
PricewaterhouseCoopers Finance Advisors AS
Norges Rederiforbund
Rederienes Landsforening
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Kommunenes Sentralforbund

Arbeidstakerorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF)
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF)
Det norske maskinistforbund

Bedrifter

BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
BenAir AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Hesnes Air AS
Ikaros ANS
Kato Airline AS
Lufttransport AS
North Flying AS
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly Tor W. Sandnes
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien lufthavn, Geiteryggen
Sterling European Airlines
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap ASA