Liste over høringsuttalelser

Arbeids-og inkluderingsdepartementet

Artsdatabanken

Askim Kommune

Aust-Agder fylkeskommune

Avinor

Barne- og likestillingsdepartementet - ingen merknader

Bergvesenet

Bergen kommune

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstolsadministrasjonen

Drammen kommune

Enebakk kommune

Energibedriftenes landsforening

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet - ingen merknader

Fiskeridirektoratet

Follokommunene (Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk, Oppegård og Ski kommuner.)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fredrikstad kommune

Fylkesmannen i Hedmark

GeoForum (Organisasjon for geografisk informasjon)

Geomatikkbedriftenes Landsforening

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Jernbaneverket

Justis- og politidepartmentet

Kommunal- og regionaldepartementet

Konkurransetilsynet

Kultur- og kirkedepartementet - ingen merknader

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Longyearbyen lokalstyre

Meterologisk institutt

Nasjonalbiblioteket

Nordland fylkeskommune

Norges geologiske undersøkelse

Norges geotekniske institutt

Norges Jordskiftekandidatforening

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Eiendomsinformasjon

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Romsenter

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Oppland fylkeskommune

Opplysningsvesenets fond

Oslo kommune

Politidirektoratet

Porsanger kommune

Posten Norge

Regionrådet Nordhordland IKS

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren

Riksarkivaren

Rindal kommune

Samferdselsdepartementet

SNR Oppmåling

Standard Norge

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Sysselmannen på Svalbard

Trondheim kommune

Utenriksdepartementet – ingen merknader

Vang kommune

Østfold fylkeskommune