Høringsinstanser

Kystkommunene
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Departementene

Barneombudet
Bergvesenet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Turistforening
Det Kgl. selskap for Norges Vel
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Forbundet Kysten
Fortidsminneforeningen
Fremtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsorganisasjon
Funksjonshemmede Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Båtforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Natur- og ungdom
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Fiskarlag
Norges Handikapforbund
Norges Hytteforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges Velforbund
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norske Arkitekters Landsforbund
Norsk Caravan Club
Norske fiskeoppdretteres forening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Pukk- og grusleverandørenes landsforbund
Regjeringsadvokaten
Reindriftsforvaltningen
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Samenes landsforbund
Sametinget
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Statens byggtekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens råd for funksjonshemmede
Statsbygg
Statskraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Vegdirektoratet
Økokrim