Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Samferdselsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Statens vegvesen
Jernbaneverket
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet