Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Sametinget
Avfall Noreg
Avinor
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forskningsrådet
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
Jernbaneverket
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Meteorologisk Institutt
Noregs Geologiske Undersøkelser
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Designråd
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Polarinstituttet
Post og teletilsynet
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Standard Norge
Statens byggetekninske etat (BE)
Statens jernbanetilsyn
Statens Kartverk
Statens Landbruksforvaltning
Statens Vegvesen
Statnett
Statsbygg
Akademikerne
Bivdi Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Byggenæringenes Landsforening
Den norske legeforening
Den norske skiforeningen
Den norske turistforeningen
Fagforbundet
Finansnæringensfellesorganisasjon
Fiskarlaget
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
FriFo
Frliuftsrådenes landsforbund
Gjensidige
Grønn hverdag
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
If Skadeforsikring
Jernbaneforbundet
KLP Skadeforsikring
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og transportindustriens landsforening
Maskinentrepenørenes forening(MEF)
Naturviterne
Noregs Naturvernforbund
Norges astma og allergiforbund
Norges Bondelag
Norges fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk naturskadepool
Norsk Teknologi
Norsk Tjenestemannslag
Norsk transportarbeiderforbund
Norsk Vann
Norske arkitektersk landsforbund
Norske Reindriftsamers landsforening
Norskog
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oikos
Rederienes landsforening
Røde Kors
Rådgivende ingeniørers forening(RIF)
SABIMA
Småkraftforeningen
Storebrand
Tryg Forsikring
WWF
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Bioforsk
Bjerknessenteret
Bygdeforskning
CICERO
Fridjof Nansen Institutt
Grid Arendal
Havforskningsinstituttet
NGI
Nordlandsforskning
Norsk institutt for by- og regionsforskning NIBR
Norsk institutt for naturforskning NINA
Norsk institutt for vannforskning NIVA
Samisk Høgskole
SINTEF
Skog og Landskap
Transportøkonomisk Institutt
Vestlandsforskning
Veterinærinstituttet