Høringsinstanser

Alle fylkeskommuner
Alle fylkesmenn

Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 OSLO
Bioforsk Jord og miljø, Fredrik A. Dahls vei 20,1432, ÅS

Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM¨
Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap, Rambergveien 9, 3115 Tønsberg

Energi Norge, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO

Finansdepartementet (FIN), Postboks 8008 Dep., 0030 OSLO
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Postboks 8118 Dep., 0032 OSLO
Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO
Forsvarets Forskningsinstitutt, Postboks 25, 2027 Kjeller
Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO

Greenpeace, Boks 6803, 0130 Oslo

Havforskningsinstituttet (HI), Postboks 1870 Nordnes, 5817 BERGEN
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Postboks 8011 Dep., 0030 OSLO

Jernbaneverket, Postboks 4350 Bedriftssenteret, 2308 HAMAR
Justis- og politidepartementet (JD), Postboks 8005 Dep., 0030 OSLO

Klima- og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep., 0032 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Postboks 8112 Dep., 0032 OSLO
Kommunenes sentralforbund (KS), Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO
Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND

Landbrukets forsøksringer, Frederik A. Dahls vei 20, 1432 ÅS    
Landbruks- og matdepartementet (LMD), Postboks 8007 Dep., 0030 OSLO
Landssammenslutninga for vasskraftkommunar v/Advokatfirmaet Lund og Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 OSLO

Mattilsynet, Postboks 383, 2381 BRUMMUNDDAL

Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 OSLO
Norges Fiskarlag, Postboks 1233, 7462 TRONDHEIM
Norges geologiske undersøkesler (NGU), Postboks 6315 Sluppen, 7491 TRONDHEIM
Norges Geotekniske Institutt, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 OSLO
Norges Jeger og Fiskeforbund, Postboks 94, 1378 NESBRU
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5806 Bergen,
Norges Naturvernforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo
Norges Naturvernforbund, Postboks 341 Sentrum, 0101 OSLO
Norges Skogeierforbund, Postboks 1438 Vika, 0115 OSLO
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Postboks 5091 Majorstuen, 0301 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 OSLO
Norsk havneforbund, Postboks 1022 Sentrum, 0104 OSLO
Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 OSLO
Norsk Industri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR), Postboks 44 Blindern, 0313 OSLO
Norsk institutt for naturforskning (NINA), Postboks 5685 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Norsk Vann, Vangsv. 143, 2317 HAMAR
Norsk Vannforening, Damv. 23, 1672 KRÅKERØY
Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Postboks 8014 Dep., 0030 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon, Boks 5250 Majorstua, 0330 Oslo

Olje- og energidepartementet (OED), Postboks 8148 Dep., 0033 OSLO
Oslo lufthavn, Postboks 100, 2061 Gardermoen

SABIMA, Postboks 6784 St.Olavs plass, 0130 OSLO
Samferdselsdepartementet (SD), Postboks 8010 Dep., 0030 OSLO
Skog og landskap, Postboks 115, 1431 ÅS
Sosial- og helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Statens landbruksforvaltning (SLF), Postboks 8140 Dep., 0033 OSLO
Statens strålevern, Postboks 55, 1332 Østerås 
Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 OSLO

Vannklyngen

WWF-Norge, Postboks 6784 St. Olavs Plass, 0130 OSLO