Høringsinstanser

Departementene  
Fylkesmennene  
Fylkeskommunene  
Kommunene  
  
Artsdatabanken
Avinor AS
Bioforsk
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Finnmarkseiendommen
Fiskeridirektoratet
Forsvarets militærgeografiske tjeneste
Havforskningsinstituttet
Helsedirektoratet
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Gjøvik
Jernbaneverket
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Kystverket
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Polarinstitutt
Norsk Romsenter
Opplysningsvesenets fond
Politidirektoratet
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Riksarkivaren
Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Veterinærinstituttet

Den norske turistforening (DNT)
Energi Norge
Geoforum
Geomatikkbedriftenes landsforening
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Naturviterne
Norges geotekniske institutt (NGI)
Norges Skogeierforbund
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norskog
Næringslivets Hovedorganisasjon
Posten Norge AS
ROM eiendom AS
Rådgivende ingeniørers forening
Standard Norge
Statkraft AS
Statnett SF
Statskog SF
Tekna - Norges Jordskiftekandidatforening
Telenor ASA