Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Bellona
Cefor – The Nordic Association of Marine Insurers
Direktoratet for naturforvaltning
Friluftslivets fellesorganisasjon – FRIFO
Greenpeace Norge
Havforskningsinstituttet
Kartverket
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Meteorologiske institutt
Natur og Ungdom
NHO Reiseliv
Norges Forskningsråd
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Norsk Institutt for kulturminneforskning
Norsk Institutt for luftforskning
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk Polarinstitutt
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdens Naturfond