Høringsinstanser

Coop Norge

Det Norske Veritas

Direktoratet for naturforvaltning

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmarkseiendommen

FRIFO

Friluftsrådens landsforbund

FSC Norge

Fylkesmennene

Grønn Hverdag

Hovedorganisasjonen Virke

ICA

Intertec

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Landbruks- og matdepartementet

Naturvernforbundet

Nemco

Norges gruppen

Norges Skogeierforbund

Norsk Industri

Norsk Virkesmåling

Norskog

Nærings- og handelsdepartementet

Opplysningsvesenets fond

PEFC Norge

Regnskogfondet

Reitan gruppen

Sabima

Sametinget

Statens landbruksforvaltning

Statskog SF

Toll- og avgiftsdirektoratet

Treforedlingsindustriens bransjeforening

Treindustrien

Utenriksdepartementet

WWF