Høringsinstanser

Abelia
Advokatforeningen
Bergen Museum
Bioforsk
Bioteknologinemnda
Den norske legeforening
Departementene
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Fortidsminneforeningen
Forum for miljø og utvikling
Fridtjof Nansens Institutt
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Greenpeace Norge
Grunneiernes Frittstående Organisasjon
Hardangervidda natursenter Eidfjord A/S
Havforskingsinstituttet
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Sogn og fjordane
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda; Joplassvn.
Innovasjon Norge
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kokelv sjøsamiske museum
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG)
Kystverket
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
LO
Mattilsynet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Noragric
Nord-Jarlsbergmuseene
Nordkappmuseet
Nord-norsk vitensenter, UiTø
Noregs teknisk-naturvitenskaplege universitet (NTNU)
Norges Fiskarlag
Norges Fjellstyresamband
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Landbrukshøgskole
Norges Museumsforbund
Norges naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Allmenningsforbund
Norsk Biologiforening
Norsk Biotekforum
Norsk Botanisk ForeningNorsk Entomologisk forening
Norsk Fiskerihøgskole
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse(NIR)
Norsk genressurssenter
Norsk Geologisk forening NGU
Norsk Hagebruks Museum
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning
Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk Institutt for Skogforskning (Skogforsk)
Norsk kommuneforbund
Norsk Landbruksmuseum
Norsk lomnologiforening
Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Polarinstitutt
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
Norsk skogmuseum
Norsk Zoologisk Forening
Norske Fiskeoppdretteres forening
Norske Reindriftssamers landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norskog
NORTRA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Patentstyret
Planteforsk
Plantesortsnemnda
Regjeringsadvokaten
Regnskogsfondet
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Ringve botaniske hage
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Samenes landsforbund SLF
Samenes Naturressursutvalg Goahetegearret
Sametinget
Statens institutt for forbruksforskning
Statens landbruksforvaltning
Statskog SF
Stiftelsen for naturforskning og kulturminner
Svalbard museum
Sysselmannen på Svalbard
Tromsø Museum
Univ. Naturhistoriske museer og botanisk hage
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Utviklingsfondet
Vitenskapsmuseet
WWF
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund