Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister
Forsvarsdepartementet
Handels- og næringsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Sametinget - Sámediggi

Arkitektbedriftene
Artsdatabanken
Avinor as
Bioforsk
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Den norske turistforening (DNT)
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Domstoladministrasjonen, enhet for jordskifte
Energi Norge
Entra Eiendom
Finnmarkseiendommen (FeFo)
Fiskeridirektoratet
Geoforum
Geomatikkbedriftene
Havforskningsinstituttet
Jernbaneverket
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
KS
KS Bedrift
Kystverket
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
NGU (Norges geologiske undersøkelse) og Direktoratet for mineralforvaltning
Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon NESO
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Polarinstitutt
Norsk Vann
Norske arkitekters landsforbund
NTNU Geomatikk
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regionale helseforetak (RHF)
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren (RA)
Rådgivende Ingeniørers Forening 
Sintef Byggforsk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens strålevern
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statkraft Energi
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Telenor ASA
Veterinærinstituttet