Høringsinstanser

Aksjonen rovviltets røst

Bygdefolk for rovdyr

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Foreningen våre rovdyr

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fremtiden i våre hender

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunene

Kommunenes sentralforbund

Landbruks- og matdepartementet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Norges Bondelag

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Sau og Geit

Norske Reindriftssamers landsforbund

Norskog

Rovviltnemnda i region 1 v/ Fylkesmannen i Rogaland

Rovviltnemnda i region 2 v/ Fylkesmannen i Buskerud

Rovviltnemnda i region 3 v/ Fylkesmannen i Oppland

Rovviltnemnda i region 4 v/ Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rovviltnemnda i region 5 v/ Fylkesmannen i Hedmark

Rovviltnemnda i region 6 v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Rovviltnemnda i region 7 v/ Fylkesmannen i Nordland

Rovviltnemnda i region 8 v/ Fylkesmannen i Troms

Reindriftsforvaltningen

SABIMA

Sametinget

Statskog

Utmarkskommunenes sammenslutning

WWF - Norge