Høringsinstanser

Nærings- og handelsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Statens kartverk

Datatilsynet

Abelia
Geomatikkbedriftene
IKT-Norge