Høringsinstanser

Departementer, direktorater, fylkesmenn og kommuner

Justisdepartementet
Finansdepartementet
Samferdselsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo
Fylkesmennene
Jernbaneverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn
Riksantikvaren
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektorate
Statens landbruksforvaltning
Kommunenes Sentralforbund (KS)

Øvrige høringsinstanser

Agder naturmuseum og botaniske hage
Arboretet og Botanisk hage Milde
Artsdatabanken Erling
Avinor
Biofokus
Bioforsk
De naturhistoriske museer og botanisk hage
Det norske hageselskap
E-plant Norge BA
Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren (FAGUS)
Foreningen FREDET
Fortidsminneforeningen
Havneforbundet
Mester Grønn AS
NAML Norske Anleggsgartnere Miljø og Landskapsentreprenører
Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandsskap
Norges Kulturvernforbund
Norges museumsforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk akvarieforbund
Norges Bondelag
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Gartnerforbund
Norsk hagedamforening
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Oasen Hageland AS
Plantasjen kjedekontor
SABIMA (Samarbiedsrådet for biologisk mangfold)
Sametinget
Statens naturoppsyn
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
WWF – Norge
Økokrim