Høringsinstanser

Offentlig sektor
• Departementene (alle)
• Fylkesmannen (alle)
• Fylkeskommunene (alle)
• Kommunene (alle)
• Direktoratet for arbeidstilsynet
• Direktoratet for byggkvalitet
• Direktoratet for forvaltning og IKT
• Miljødirektoratet
• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
• Forbrukerrådet
• Forsvarsbygg
• Fiskeridirektoratet
• Helsedirektoratet
• Husbanken
• Jernbaneverket
• Konkurransetilsynet
• Kystdirektoratet
• Mattilsynet
• Nasjonalt folkehelseinstitutt
• Norges vassdrags- og energidirektorat
• Norsk Polarinstitutt
• Oljedirektoratet
• Reindriftsforvaltningen (Alta)
• Regjeringsadvokaten
• Riksantikvaren
• Sivilombudsmannen
• Statens helsetilsyn
• Statens kartverk
• Statens landbruksforvaltning
• Statens landbrukstilsyn
• Statens strålevern
• Statkraft SF
• Statnett SF
• Statsbygg
• Vegdirektoratet

Kompetanse- og utdanningsinstitusjoner
• Arkitekttur- og Designhøgskolen i Oslo
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
• Universitetet for miljø- og biovitenskap
• Universitetet i Agder
• Universitetet i Bergen
• Universitetet i Oslo
• Universitetet i Stavanger
• Universitetet i Tromsø

Forsknings- og kompetanseinstitusjoner
• Agderforskning
• FAFO
• Forum for utdanning i samfunnsplanlegging
• Høgskolen i Volda
• Institutt for samfunnsforskning
• Møreforskning
• Nordlandsforskning
• Norges byggforskningsinstitutt
• Norges forskningsråd
• Norsk institutt for by- og regionsforskning
• Norsk institutt for kulturminneforskning
• Norsk institutt for skog og landskap (UMB)
• Norsk institutt for naturforskning (NINA)
• Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
• Rogalandsforskning
• Telemarksforskning
• Transportøkonomisk Institutt
• Vestlandsforskning
• Østlandsforskning

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre
• Advokatforeningen
• Akademikernes Fellesorganisasjon
• Asplan Viak AS
• Arkitektenes Fagforbund
• Arkitektbedriftene i Norge
• Avinor
• Bedriftsforbundet
• Bellona
• Bergindustriens fellessekretariat
• Bioforsk Jord og Miljø
• Boligbyggelaget USBL
• Boligbyggelaget OBOS
• Boligprodusentenes Forening
• Byggenæringens Landsforening
• Byggeindustriens Landsforening
• Byggenæringens Fellesråd
• Byggherreforeningen
• Bygg- og Tømrermestrenes Forening
• Den Polytekniske Forening
• Den Norske Turistforening
• Det kgl.selskap for Norges vel
• Energibedriftenes landsforening
• Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)
• Energiverkenes landsforening
• Fagforbundet
• Fellesforbundet
• Finansnæringens Hovedorganisasjon
• Fortidsminneforeningen
• Friluftslivets fellesorganisasjon
• Friluftsrådenes landsforbund
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
• GeoForum
• GRID Arendal
• Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon
• Havforskningsinstituttet
• Huseiernes Landsforbund
• IngeniørNytt
• Innovasjon Norge
• Jernbaneverket
• Kommunenes Sentralforbund (KS)
• Landsorganisasjonen i Norge
• Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner
• Maskinentreprenørenes Forbund
• Miljøstiftelsen Bellona
• Miljøvernorganisasjoner
• NKF-byggesak
• Norges Bonde- og småbrukarlag
• Norges Bondelag
• Norges Bygg- og eiendomsforening
• Norges Byggmesterforbund
• Norges Eiendomsmeglerforbund
• Norges Fiskarlag
• Norges geologiske undersøkelser (NGU)
• Norges Handikapforbund
• Norges Huseierforbund
• Norges Hytteforbund
• Norges Idrettsforbund
• Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NITO
• Norges Ingeniørorganisasjon
• Norges Jordskiftekandidatforening
• Norges Juristforbund
• Norges Karttekniske Forbund
• Norges Praktiserende Arkitekter
• Norges Kvinne- og Familieforbund
• Norges Miljøvernforbund
• Norges Naturvernforbund
• Norges Skogeierforbund
• Norges Statsbaner
• Norges Takseringsforbund
• Norsk Anleggsgartnermesterlag
• Norsk Bergindustri
• Norsk Byggtjeneste AS
• Norges Byggstandardiseringsråd
• Norsk Eiendom
• Norsk Fjernvarme
• Norsk fjernvarmeforening
• Norsk Huseierforening
• Norsk Industri
• Norsk Kommunalteknisk forening
• Norsk Landbrukssamvirke
• Norsk Pensjonistforbund
• Norsk Teknologi
• Norsk VA-verkforening
• Norske Arkitekters Landsforbund
• Norske Boligbyggelags Landsforbund
• Norske fiskeoppdretteres forening
• Norske Landskapsarkitekters Forening
• Norske Reindriftssamers Landsforbund
• Norske Samers Riksforbund
• Norsk Sentrumsforening
• TEKNA
• Næringslivets Hovedorganisasjon
• Prosessindustriens landsforbund
• Pukk- og grusleverandørenes landsforbund
• Reiselivsbedriftenes Landsforening
• Rådgivende ingeniørers forening
• SABIMA
• Sametinget
• Samisk folkeforbund
• Samisk kulturminneråd
• Samenes Landsforbund
• Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
• Statens seniorråd
• Statens strålevern
• Teknisk ukeblad
• Tekniske Entreprenørers Landsforening
• Teknisk-naturvitenskapelig forening
• Teknologisk institutt
• Vellenes Fellesorganisasjon
• Norges Velforbund
• Ungdommens demokratiforum
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
• ZERO