Høringsinstanser

Arkitektbedriftene

Asplan Viak AS

Barne-,  Ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Boligprodusentenes Forening

Civitas

COOP Norge

Den Norske Turistforening

Norges Velforbund

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DnB NOR Bank ASA

Fiskeridirektoratet

Fortidsminneforeningen

Forsvarsbygg

Framtiden i Våre Hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Husbanken

Innovasjon Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbaneverket

Konkurransetilsynet

Kommunenes Sentralforbund

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Natur og ungdom

Norconsult AS

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Handikapforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Naturvernforbundet

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Norsk Form,  Stiftelsen for Design og Arkitektur i Norge

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk sentrumsutvikling

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norges Statsbaner

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Olav Thon Gruppen AS

Reindriftsforvaltningen

Riksantikvaren

ROM Eiendom AS

Rådgivende Ingeniørers forening

Samenes Landsforbund

Sametinget

Sabima

Sjøfartsdirektoratet

Statens Byggtekniske etat

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens råd for funksjonshemmede

Statens strålevern

Statsbygg

Syklistenes Landsforening

Transportøkonomisk institutt

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Statens vegvesen,  Vegdirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Amfi Eiendom

Handel og kontor

IKEA Norge

Kjøpesenter Holding

OBOS

Sektor Eiendomsutvikling

Steen & Strøm Norge AS

Storebrand Eiendom

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets fylkesmenn

Alle departementer