Høringsinstanser

Last ned listen (pdf)

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Departementene

 

Amfi Eiendom

Arkitektbedriftene i Norge

Asplan Viak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Boligprodusentene

Civitas

Coop Norge

Den Norske Turistforening

Det Kgl. selskap for Norges Vel

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DNB Eiendom

Fiskeridirektoratet

Fortidsminneforeningen

Forsvarsbygg

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes landsorganisasjon

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Handel og kontor

Helsedirektoratet

Husbanken

IKEA Norge

Innovasjon Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Jernbaneverket

Konkurransetilsynet

KS

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Natur- og ungdom

Norconsult

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norges Handikapforbund

Naturvernforbundet

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Velforbund

Norsk bolig- og byplanforening

Norsk form

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk sentrumsutvikling

Norske Arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelag

Norske Reindriftssamers Landsforbund

NSB

NTNU

Næringslivets hovedorganisasjon

OBOS

Olav Thon Gruppen

Reindriftsforvaltningen i Alta

Riksantikvaren

Rom Eiendom

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samenes landsforbund

Sametinget

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Sektor Eiendomsutvikling

Selvaag Bygg

Sjøfartsdirektoratet

Statens bygningstekniske etat

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens landbruksforvaltning

Statens råd for funksjonshemmede

Statens strålevern

Statsbygg

Steen og Strøm Norge AS

Storebrand Eiendom

Syklistenes landsforening

Transportbedriftenes Landsforening

Transportøkonomisk institutt

UMB

Vegdirektoratet

Virke