Høringsinstanser

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Fylkesmennene
Miljødirektoratet
Sametinget
Statens naturoppsyn
Landbruksdirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Økokrim
Politidirektoratet
Utmarkkommunenes sammenslutning
Kommunesektorens organisasjon
Norges Naturvernforbund
Norges Bondelag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Verdens naturfond (WWF) – Norge
Rovviltnemndene
Norges Miljøvernforbund
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Foreningen våre rovdyr
Fremtiden i våre hender
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Sau og Geit
Norske Reindriftssamers landsforbund
NORSKOG
Statskog SF
Mattilsynet
Statens legemiddelverk
Norsk Industri
Treforedlingsindustriens bransjeforening
Treindustrien
Hovedorganisasjonen Virke
NOAH
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Zoologisk forening
Norsk Ornitologisk forening
Fellesforbundet
Regnskogfondet
Grønn Hverdag
Coop Norge
Norgesgruppen
ICA
Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA)
Byggenæringens landsforening (BNL)