Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Justis- og politidepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sametinget
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Karasjok kommune
Tana kommune
Kautokeino kommune
Øst-Finnmark politidistrikt
Lensmannen i Tana
Lensmannen i Karasjok
Samisk høyskole
Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges jeger- og fiskerforbund Finnmark
Tana jeger- og fiskerforening
Karasjok jeger- og fiskerforening
Tana næringsforening
Tana bondelag
Tana bonde- og småbrukarlag
Goahtegearret
Deanučázádaga luossabivdosearvi DLBS
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Samenes Folkeforbund
Samenes Landsforbund
Sámi bivdo- ja meachástansearvi
Badje Deanu Siida
Fanasgietti Badjosiida
Reinbeitedistrikt 7/8
Reinbeitedistrikt 9
Reindriftsforvaltningen
Alleknjarg bygdelag
Algasvarre bygdelag
Austertana bygdelag
Birkestrand bygdelag
Båteng og omegn bygdelag
Holmesund og Gardak bygdelag
Holmfjell og Gulbojok bygdelag
Lavonjarg vel
Masjok bygdelag
Polmak bygdelag
Rustefjelbma og Boftsa bygdelag
Sandlia og omegn bygdelag
Seida og Luftjok bygdelag
Sirbmá gilisearvi/Sirma bygdelag
Skipagurra bygdelag
Tana bru vel
Torhop og Tarmfjord bygdelag
Vestertana kapell og bygdelag
Vestre Skiippagurra bygdelag
Valjok Biras
Bieskenjárga grendelag
Rája Gilisearvi
Anárjogaleagi biras/Anarjokdalens velforening
Dalabogi guovlu
Njáhkajávri hytteforening
Deanu Instituhtta Org.