Informasjon angående forslag til tilleggsregulering

Klima- og miljødepartementet viser til brev av 15. juni 2017 med forslag til tilleggsregulering om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger.

Departementet opplyste i nyhetsmelding av 5. september 2017 at Regelrådet vurderte forslaget om tilleggsregulering som ikke tilstrekkelig utredet. På bakgrunn av dette ser departementet på saken på nytt og vil gjøre nødvendige tilføyelser i høringsnotatet.

Høringsfristen vil bli utvidet til 20. oktober 2017. Høringsuttalelser som allerede er sendt til departementet vil fortsatt bli vurdert.

Oppdatert høringsnotat vil bli lagt ut på høringssiden 22. september 2017.