Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1. Forslag

1. Forslag

Miljøverndepartementet (MD) legger med dette frem forslag om verneplan for Rondane. Planen omfatter 9 enkeltforslag hvorav utvidelse av Rondane nasjonalpark og to mindre naturreservater, opprettelse av en ny Dovre nasjonalpark, 4 landskapsvernområder og ett naturreservat. Forslagene er:

  • utvidelse av Rondane nasjonalpark fra 580 km 2> til 963,5 km 2> i Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner
  • opprettelse av Dovre nasjonalpark på 289,1 km 2> i Dovre og Folldal kommuner
  • opprettelse av Grimsdalen landskapsvernområde på 122,5 km 2> i Dovre og Folldal kommuner
  • opprettelse av Dørålen landskapsvernområde på 16,8 km 2> i Dovre og Folldal kommuner
  • opprettelse av Frydalen landskapsvernområde på 39,9 km 2> i Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
  • opprettelse av Vesle Hjerkinn landskapsvernområde på 12,9 km 2> i Dovre kommune
  • utvidelse av Myldingi naturreservat fra 12,4 km 2> til 12,7 km 2> i Folldal og Sør-Fron kommuner
  • opprettelse av Mesætermyre naturreservat på 2,9 km 2 >i Dovre kommune
  • utvidelse av Flakkstjønna naturreservat fra 1,1 km 2 >til 3 km 2> i Nord-Fron kommune

Totalarealet er på 1462,4 km 2> hvorav ca 593,5 km 2> er vernet tidligere.

1.1 Verneverdier

De viktigste verneverdiene er knyttet til områdets betydning som et sammenhengende høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold. Området utgjør sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane. Generelt er det en stor variasjonsbredde i naturtyper i området, herunder høyereliggende bjørke- og barskog, særpregede geologiske forekomster og kulturlandskap.

Området har innslag av en rekke sjeldne arter og plantesamfunn, og innehar totalt sett en relativt artsrik fauna. Innslaget av myrer og våtmarker, sjøer og tjern samt brattskrenter og juvpregede elvedaler bidrar vesentlig til denne artsrikdommen. Landskapsverdiene er knyttet til bl. a setermiljø og landskapsbilde.

Det største antallet registrerte kulturminner i Rondaneområdet er knyttet til fangstgroper/ fangstsystemer i høgfjellet. De rike spor etter jakt, fangst og annen virksomhet vitner om tidlig bosetting i området, og det er registrert en rekke steinalderboplasser innenfor de foreslåtte verneområdene.

1.2 Andre interesser

Fjellområdene i Rondane har vært, og er fortsatt, viktige i forhold til bosetting og lokalt næringsliv. De viktigste næringsinteressene er knyttet til landbruks- og reiselivsnæringen. Totalt er det ca. 120 setre innenfor verneforslaget, derav 17 i drift med melkeproduksjon (2002), og det slippes et stort antall sau og storfe på beite i området hvert år. I randsonen til det foreslåtte verneområdet ligger det mange reiselivsbedrifter. To områder med reiselivsvirksomhet innenfor verneområdet, Dørålseter og Bjørnhollia, er foreslått unntatt for vern.

Hele området er viktig for friluftsliv både sommer og vinter. Den Norske Turistforening (DNT) har et utbygd sti- og hyttenett i deler av området. Det er også endel privat hyttebebyggelse i området. I Hellberget, sør for Grimsdalen i Dovre kommune, er det drift i et skiferbrudd. Dette området er foreslått holdt utenfor verneområdet.

Statsallmenningene utgjør ca. 80% av verneforslaget, de resterende 20% er privat grunn (for nasjonalparkene er forholdet ca. 90% statsallmenning og ca.10% privat).

Til toppen