Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2. Saksbehandling

2. Saksbehandling

2.2 Bakgrunn

Statens naturvernråd foreslo i NOU 1986:13 å utvide eksisterende Rondane nasjonalpark både vest- og østover. Rådet la bl.a. vekt på at nasjonalparken slik den ligger i dag har liten variasjon i naturtyper. Spesielt blir det påpekt at det mangler barskogområder i nasjonalparken.

Området ble videreført i St. meld. nr. 62 (1991-92) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder”. Kommunal- og miljøvernkomiteen la frem sitt forslag til behandling av nasjonalparkmeldingen i Innst. S. nr. 124 (1992-93). Samtidig fremmet komitéen også Innst. S. nr.123 (1992-93) på bakgrunn av et privat forslag (Dokument nr. 8:36 (1991-92). Det vises her til at Dovrefjell representerer unike naturverdier, og det foreslås at Regjeringen fremmer en samlet forvaltningsplan for Dovrefjell der også skytefeltets aktiviteter inngår. I det Dovrefjell ikke er et veldefinert område, blir departementet bedt om å vurdere om det er hensiktsmessig å legge en økologisk funksjon til grunn for en slik avgrensning. Dagens villreinstammer i Snøhetta, Knutshø, Rondane og Sølnkletten er de eneste gjenværende opprinnelige villrein stammer, og flertallet i komitéen mente at en på bakgrunn av dette burde vurdere å la villreinen som nøkkelart bli ledende for den geografiske avgrensningen av området.

Stortinget har gjennom sin behandling av nasjonalparkmeldingen bedt regjeringen vurdere et utvidet vern av for Rondane og Dovrefjell etter naturvernloven.

2.3 Saksbehandling

Oppstart av planarbeidet for Dovrefjell-Sunndalsfjella og Rondane ble kunngjort i februar 1995. I forbindelse med oppstart av planarbeidet fastsatte berørte fylkesmenn en foreløpig planleggingsgrense for arbeidet. For Rondaneregionen omfattet de sørligste delene av dette planleggingsområdet arealer i Hamar kommune, Hedmark. Av kapasitetsmessige årsaker er planprosessen for Rondane blitt delt. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland besluttet å utarbeide et verneforslag for arealene nord for riksvei 27 først.

Det ble nedsatt referansegrupper i hver av kommunene Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal, med representasjon hovedsaklig fra kommunene, grunneiere og fjellstyrer.

På bakgrunn av faglige utredninger, møter og befaringer, har fylkesmennene i Oppland og Hedmark utarbeidet forslag til en utvidet Rondane nasjonalpark og opprettelse av Dovre nasjonalpark med 3 tilgrensende landskapsvernområder, utvidelse av 2 eksisterende naturreservater og opprettelse av ett nytt naturreservat.

Dette omfatter forslag til opprettelse av Vesle Hjerkinn landskapsvernområde, som opprinnelig ble presentert i verneplanen for Dovrefjell og som del av Avsjøen landskapsvernområde. På bakgrunn av det oppstartede planarbeidet i forbindelse med avviklingen av Hjerkinn skytefelt, fant Fylkesmannen i Oppland det naturlig å vurdere området nord for E6 i sammenheng med planen for skytefeltet, og i foreliggende plan gå videre med et forslag til et mindre landskapsvernområde på sørsiden av E6.

Verneplanforslaget ble sendt på lokal høring i august 2000. Fylkesmennene sendte sine tilrådinger til Direktoratet for naturforvaltning (DN) i januar/mars 2003. DN sendte planforslaget på sentral høring i mars 2003. Den 04.06.2003 avholdt DN et siste orienteringsmøte med berørte kommuner.

Saken ble sendt på foreleggelse til berørte departementer 07.07.03.

2.4 Forholdet til konsekvensutredninger

Nærings- og handelsdepartementet viser til Utredningsinstruksen pkt 2.3.2. og mener at konsekvensanalyser burde inngå som en viktig del av beslutningsgrunnlaget i avveiningen mellom bruk og vern for å få en vurdering av verneforslagets konsekvenser for videre drift og utvikling.

Miljøverndepartementet viser til at krav om konsekvensutredning ble behandlet etter den foreløpige forskriften av 20.04.94 med retningslinjer for konsekvensutredninger for store vernetiltak. Kravene ble avslått fordi eksisterende næringsvirksomhet i området skal kunne fortsette etter at vernevedtaket er fattet og således ikke føre til vesentlige endringer av eksisterende bruk. Verneplanen er utredet i henhold til forvaltningslovens og naturvernlovens bestemmelser. Gjennom høringen er ulike interesser bredt belyst og vurdert. Det er ikke avdekket konsekvenser som krever ytterligere utredninger av samfunnsinteresser så som næringsvirksomhet, i samsvar med Utredningsinstruksen pkt. 2.3.2. Avveining mellom bruk og vern har imidlertid ført til endringer i vernebestemmelser og i avgrensing av de foreslåtte verneområdene. Således er verneforslaget tilpasset bl.a. næringsinteressene i området. Dette gjelder bl.a. turistnæringen som står sentralt i området samt skiferbrudd og grusuttak.

Til toppen