Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

3. Viktige endringer...

3. Viktige endringer i verneforslaget under planprosessen

3.1 Avgrensning

3.1.1 Rondane nasjonalpark

Fylkesmennene anbefalte etter lokal høring grensejusteringer i følgende områder for å imøtekomme hensynet til utnytting av skogressurser; Holtlia (Stor-Elvdal), Rånåbekken (Folldal), område på sørsiden av Grimsa (Dovre). For å holde bebyggelse utenom nasjonalparken er det videre foreslått grensejusteringer i følgende områder; ved Verkjeseter (Dovre), Formolia, Andalshytta og Hågåseter (Sel). Etter en totalvurdering av verne- og brukerhensyn er også et område rundt parkeringsplassen ved Spranget (Sel) tatt ut av nasjonalparken og innlemmet i Frydalen landskapsvernområde.

DN støtter grenseendringene.

Miljøverndepartementet slutter seg til DNs tilrådning.

3.1.2 Dovre nasjonalpark

Av hensyn til utnyttelsen av bjørkeskogen i området foreslår Fylkesmannen i Hedmark en grensejustering av nasjonalparken i Bjønnsteinlia (Folldal).

DN støtter forslaget.

Miljøverndepartementet slutter seg til DNs tilrådning.

3.1.3 Frydalen landskapsvernområde

Fylkesmannen i Oppland anbefalte etter lokal høring at mesteparten av landskapsvernområdet ble tatt ut av planen.

DN anbefaler etter sentral høring at Frydalen landskapsvernområde bør opprettes, men reduseres betydelig i omfang i forhold til det forslag som lå til grunn for lokal høring. Gjennom nåværende forslag til landskapsvern mener DN å ivareta landskapskvalitetene i området gjennom en langsiktig, restriktiv forvaltning i forhold til bl.a. ny hytte- og veibygging. Ved å redusere verneforslaget, holdes bl.a. to områder med vedtatte reguleringsplaner utenom landskapsvernområdet.

Miljøverndepartementet slutter seg til DNs tilrådninger.

3.1.4 Grimsdalen landskapsvernområde

Av hensyn til utnyttelsen av bjørkeskogen i området foreslår Fylkesmannen i Hedmark en grensejustering av landskapsvernområdet, som henger sammen med grensejustering av Dovre nasjonalpark, i Bjønnsteinlia (Folldal).

DN støtter forslaget.

Miljøverndepartementet støtter direktoratets tilrådninger.

3.2Verneforskrifter

Foruten endringene i de enkelte områdene som fremgår av teksten under, er det foretatt rent redaksjonelle endringer av alle forskriftene i tråd med ny standardmaler for verneområder, jf DN-håndbok nr. 17 – 2001 Områdevern og forvaltning.

3.2.1 Rondane og Dovre nasjonalparker

Fylkesmennene anbefaler noen mindre redaksjonelle endringer av forskriftene mht beiting, bruk av trevirke til bålbrenning og båndtvangsbestemmelsen. Det er videre foreslått justeringer av ferdselsbestemmelsene i tråd med ny standardmal for nasjonalparker, der det bl.a. presiseres at forskriften ikke er til hinder for turvirksomhet til fots i regi av eks. skoler og foreninger. Fylkesmennene foreslår også en tilføyelse til forskriften om at det etter søknad kan gis tillatelse til øvelseskjøring i forbindelse med f.eks. redningsoppdrag. I Dovre nasjonalpark er bestemmelsen om preparering av skiløyper tatt ut som følge av grensejusteringer, og det er gjort en tilføyelse som gir mulighet for hyttene som ligger i nasjonalparken til å ta ut ved til eget bruk (harmonering med bestemmelse i Rondane).

DN støtter de foreslåtte endringene, og anbefaler i tillegg at kulturminner synliggjøres bedre i forskriften. Videre at begrepet ”ikke endret bruk” tas ut av forskriften i forbindelse med vedlikehold og eventuelle, mindre tilbygg til eksisterende bygninger. Dette for å møte nye signaler om reiselivsaktivitet i tilknytning til store verneområder. Det er også inntatt en åpning om adgang for kjøring om vinteren langs fast trase/skiløype et lite stykke mellom Høvringen og Smukksjøsæter i forbindelse med driften på Smukksjøsæter.

Miljøverndepartementet slutter seg til direktoratets tilrådninger.

3.2.2 Vesle Hjerkinn landskapsvernområde

Fylkesmannen i Oppland anbefaler at navnet endres til Vesle Hjerkinnhøgda (området var opprinnelig presentert som Avsjøen landskapsvernområde i verneplan for Dovrefjell-Sunndalsfjella). Videre anbefaler fylkesmannen noen endringer av forskriften som følge av grensejusteringer som innebærer at det ikke lenger er seterbebyggelse og -veier i området.

DN støtter forslagene, men anbefaler, etter en drøfting med Dovre kommune, at området kalles ”Vesle Hjerkinn”, jf avsn. 7.7. Navnsetting.

Miljøverndepartementet slutter seg til direktoratets tilrådninger.

3.2.3 Frydalen landskapsvernområde

Fylkesmannen i Oppland anbefaler som følge av at grenseendinger at det i forskriften tas inn bestemmelser som gir åpning for kjøring på veiene fra Tjønnbakken til Måssåhusene og opp til p-plassen. Videre anbefales det at det kan gis tillatelse til motorferdsel på vinterføre for transport til Rondvassbu og Eldåbu.

DN støtter forslagene og anbefaler i tillegg at en formulering som omhandler allmennhetens adgang til enkelt friluftsliv tas inn som en undertekst i verneformålet for området.

Miljøverndepartementet slutter seg til direktoratets tilrådninger.

3.2.4 Grimsdalen landskapsvernområde

Fylkesmannen i Oppland foreslår en bestemmelse om adgang til kjøring på Haverdals-veien i perioden 15.06 – 01.12 på strekningen Vegaskillet-Haverdalssetrene. Videre anbefales at det kan gis tillatelse til barmarkstransport fra Hovdagrenda til Grimsdalsgruva.

DN støtter forslagene og anbefaler i tillegg at en formulering som omhandler allmennhetens adgang til enkelt friluftsliv tas inn som en undertekst i verneformålet for området.

Miljøverndepartementet slutter seg til direktoratets tilrådninger.

3.2.5 Dørålen landskapsvernområde

Fylkesmennene foreslår justeringer av forskriften mht at uttak av løsmasser til veivedlikehold gjøres søknadspliktig, tilføyelse av lavtflyvingsbestemmelse og en endring av trase for vinterkjøring til Dørålseter.

DN støtter forslagene og anbefaler i tillegg at en formulering som omhandler allmennhetens adgang til enkelt friluftsliv tas inn som en undertekst i verneformålet for området.

Miljøverndepartementet slutter seg til direktoratets tilrådninger.

3.2.6 Flakkstjønna naturreservat

Fylkesmannen i Oppland anbefaler at bestemmelsen om at DN ved forskrift kan regulere beite tas ut. Dette fordi at det vil være både vanskelig og lite ønskelig å regulere beiting i reservatet som ligger helt inntil det foreslåtte Frydalen landskapsvernområde. I landskapsvernområdet er det et mål å videreføre setring og beiting for å opprettholde landskapskvalitetene.

DN støtter forslaget.

Miljøverndepartementet slutter seg til direktoratets tilrådninger.

3.2.7 Myldingi naturreservat

Fylkesmannen i Hedmark anbefaler en tilføyelse til bestemmelse om motorisert ferdsel for ”utkjøring av lovlig felt elg og lav til videreforedling”.

DN støtter forslaget.

Miljøverndepartementet slutter seg til direktoratets tilrådninger.

Til toppen