Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

5. Forvaltning, økonomiske...

5. Forvaltning, økonomiske og administrative konsekvenser

Direktoratet for naturforvaltning har myndighet til å fastsette forvaltningsmyndighet for verneområder i Norge. Direktoratet uttaler at de berørte kommunene vil få tilbud om å overta forvaltningen av landskapsvernområdene. Forvaltningsmyndigheten for nasjonalparkene vil i utgangspunktet legges til fylkesmennene, med etablering av et rådgivende utvalg med lokal representasjon som skal bistå i forvaltningen. Det vil være naturlig å avvente de pågående forsøkene med ulike forvaltningsmodeller for nasjonalparker før det eventuelt gjøres endringer i forhold til forvaltningsmyndigheten i Dovre og Rondane nasjonalparker. For å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning i området generelt, og i landskapsvernområdene spesielt, anbefaler DN at kommunene oppretter et fellesorgan med politisk representasjon, et "Rondaneråd". Forvaltningsansvaret for naturreservatene legges til fylkesmennene.

Miljøverndepartementet slutter seg til direktoratets forslag til organisering av forvaltningen. Utgifter til vern og forvaltning av verneområdene blir dekket innenfor eksisterende budsjettrammer.

Til toppen