Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6. Generelle merknader...

6. Generelle merknader til høringsuttalelsene

Alle berørte grunneiere, kommuner og fylkeskommuner, landbruksmyndigheter, næringsorganisasjoner og frilufts-/naturvernorganisasjoner på kommunalt/regionalt nivå har hatt planen til uttalelse. I tillegg er følgende instanser hørt i den sentrale høringsrunden:

Landbruksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Fiskeridepartementet, Kulturdepartementet, Sametinget, Reindriftsforvaltningen, Kommunenes sentralforbund, Forsvarsbygg, Statens Kartverk, Statens navnekonsulenter, Riksantikvaren, Bergvesenet, Norges Geologiske Undersøkelser, NSB, Jernbaneverket, AVINOR AS, Luftfartstilsynet, Vegdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statkraft SF, Statnett SF, Statskog, Statens Naturforvaltningsråd, Statens kulturminneråd, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norskog, Norges Fjellstyresamband, Norske Reindriftsamers landsforbund, Norske Samers Riksforbund, Samenes landsforbund, SAS Norge, Braathens Flyselskap, Widerøe Flyselskap A/S, Norsk Aero Klubb, Norges Luftsportsforbund, Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Botanisk Forening, Norsk Orkideforening, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Verdens Naturfond, Sekretariatet for Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum, Den Norske Turistforening, Friluftslivets fellesorganisasjon, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Idrettsforbund, Norges Orienteringsforbund, Prosessindustriens landsforbund, Fortidsminneforeningen, Kulturvernets fellesorganisasjon, Norges Turistråd, Reiselivsbedriftenes landsforening, Foreningen våre rovdyr, Fremtiden i våre hender, Greenpeace Norge, Miljøstiftelsen Bellona, Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund, Norges Velforbund, Norsk Almenningsforbund, Norsk limnologforening, Villreinrådet i Norge, Norsk Biologforening, SABIMA, Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Utmarkskommunenes sammenslutning, Norsk institutt for skogforskning, JORDFORSK, Norsk Institutt for Vannforskning, Stiftelsen for naturforskning, Stiftelsen for kulturminneforskning, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU, Norges Landbrukshøgskole.

Følgende instanser har ingen vesentlige merknader til planforslaget:

Kommunal- og regionaldepartementet, Universitetet i Oslo, Kultur- og kirkedepartementet, NVE, Statens Veivesen, Utdannings- og forskningsdepartementet, Reindriftsforvaltningen, Samferdselsdepartementet, Sametinget (miljø- og kulturavd.), Luftfartstilsynet, AVINOR, Jernbaneverket.

Berørte departementer har fått utkastet til kgl.res. med verneforskrifter og kart på foreleggelse. I den forbindelse har Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kultur- og kirkedepartementet samt Forsvarets Bygningstjeneste på vegne av Forsvarsdepartementet, avgitt uttalelse. Merknadene er i det alt vesentlige innarbeidet i dokumentene.

Flere av kommunene er positive til intensjonene med vernet, og enkelte slutter seg i hovedsak til verneforslagene. Det pekes imidlertid også på at kommunene selv kan sikre verdiene gjennom kommunal planlegging, og at vernet svekker den lokale innflytelsen over naturverdier og ressurser. Det vise for øvrig til konkrete merknader som behandles i de respektive avsnittene.

Oppland fylkeskommune slutter seg i hovedsak til verneforslaget, men har enkelte kommentarer vedr. forvaltning og grensejusteringer som er behandlet i de respektive avsnittene under.

Hedmark fylkeskommune tar verneforslaget til etterretning og mener at de foreslåtte landskapsvernområdene og naturreservatene primært bør forvaltes gjennom aktiv bruk av plan- og bygningsloven.

Til toppen