Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

12. Håndhevning

12.1 Oppsyn

For at reglene skal virke, er det viktig at oppsynet er best mulig. Kontrollen med at bestemmelsene i motorferdselloven blir overholdt, tilligger i utgangspunktet de ordinære politimyndigheter.

På statsgrunn og i statsallmenninger foretas i dag oppsyn, herunder oppsyn med motorferdsel, av skogforvaltningen og fjellstyrene. I Nordland, Troms og Finnmark er det etablert særskilte fjelltjenester, som også foretar oppsyn med motorisert ferdsel.

Også kommunen bør foreta kontroll. Det organ som kommunen benytter seg av til andre miljøoppgaver kan være et aktuelt organ til å foreta kontroll på vegne av kommunen.

Det er adgang til å gi begrenset politimyndighet til personer som skal være engasjert i denne kontrollvirksomheten. Dette spørsmålet må tas opp med vedkommende politimester.

Både Justisdepartementet og Riksadvokaten har gjennom rundskriv uttalt at oppfølging av saker om overtredelse av motorferdselloven skal være en prioritert oppgave.

I rundskriv G-70/90 fra Justisdepartementet datert 2.4.90 uttales det bl.a.: "Justisdepartementet ønskjer å auka politi- og lensmannsetaten sin innsats i naturoppsynet i første rekkje retta mot motorisert ferdsel i utmark".

I rundskriv 1523/88 av 5.7.1988 fra Riksadvokaten uttales det i forbindelse med motorferdselloven og forskriftsverk til loven bl.a.: "Overtredelse av de nye og strengere regler representerer en krenkelse av naturmiljøet. Selv om den enkelte overtredelse isolert sett ikke fremtrer som spesielt alvorlig, kan de samlede skadevirkninger for naturmiljøet bli betydelige. I tråd med riksadvokatens prioriteringsdirektiv (jfr. foredrag på politisjefmøte 1988 side 8-10 i utsendte utgave) må overtredelse av reglene tas alvorlig. Både etterforskning, påtalemessig avgjørelse og iretteføring bør skje raskt."

Det vises også til rundskriv G-47/95 fra Justisdepartementet om polititjeneste knyttet til naturoppsyn og miljøkriminalitet – tverretatlig samarbeid m.v. Der nevnes motorferdselloven som en av de lover samarbeidet skal omfatte.

12.2 Straff

Motorferdselloven har straffebestemmelse i § 12. Overtredelse av loven eller forskriftene, herunder medvirkning, straffes med bøter.

Det er viktig at brudd på regelverket straffes strengt, med høye bøter, og eventuelt med inndragning av kjøretøyet ved gjentatte og graverende overtredelser. Av straffelovens § 35 annet ledd fremgår det at ting som har vært brukt ved en straffbar handling, kan inndras såfremt det finnes påkrevet av hensyn til formålet med den bestemmelse som setter straff for handlingen.

I Riksadvokatens rundskriv 1523/88 av 5.7.1988 er det i forbindelse motorferdselloven og tilhørende forskrifter bl.a. uttalt: "Overtredelse av loven og forskriftene kan straffes med bøter, jfr. lovens § 12. Bøtene må settes så høyt at de har betydelig preventiv virkning. Ved særlig skadelige eller gjentatte overtredelser, vil det være riktig å vurdere inndragning av kjøretøy".

Høyesterett har flere ganger pekt på at bøtenivået i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig til å skape respekt for regelverket. Seinest i dom inntatt i Rt. 1992 s. 1120 hvor Høyesterett satte boten til kr. 5000.

 

Med vennlig hilsen

Thorbjørn Berntsen

Til toppen