Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2. Bakgrunn og utviklingstendenser

2.1 Nytte og skadevirkninger av motorferdsel

Motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag vil i mange tilfeller tjene åpenbare nytteformål i dagens samfunn, som f.eks. nødvendig motorferdsel i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæringen og materiell- og persontransport i forbindelse med anleggsarbeid.

Samtidig medfører motorferdsel i naturen en rekke ulemper og skader, slike som støy og annen forurensning, terrengskader og vegetasjonsslitasje, forstyrrelser av dyrelivet og konflikter med friluftslivet. Det er særlig bruk av kjøretøy på barmark som medfører slitasje og skade på terrenget ved at belter og hjul vil etterlate seg merker og sår i naturen. I visse naturtyper som f.eks. myr, våtmark, sparsom og sentvoksende vegetasjon, kan sporene etter motorkjøretøy bli permanente eller meget langvarige. Skadene forsterkes ved den aksjonsradius motoriserte fremkomstmidler har, f.eks. ved lettere atkomst til uberørte naturområder.

Ett enkelt motorisert fremkomstmiddel behøver isolert sett ikke å medføre noen skade eller ulempe, men summen av mange vil utgjøre en stor miljøbelastning. Derfor er det meget viktig at problemene med barmarkskjøring tas på alvor og at det gjøres en innsats for å styre utviklingen inn på et spor som er i tråd med intensjonene for motorferdselloven.

2.2 Utviklingstendenser

Utviklingen når det gjelder motorkjøretøyer har gått raskt. Antallet registrerte snøscootere (beltemotorsykler) var 31. desember 1975 6.042. 31. desember 1994 var antallet snøscootere steget til 38.016.

Også når det gjelder andre typer motorkjøretøyer beregnet på terrengkjøring har utviklingen gått raskt. Firehjulsdrevne biler har vunnet innpass på det norske markedet, terrengmotorsykler blir etterhvert mer vanlige og er tatt i bruk bl.a. i reindriftsnæringen. Også nye typer terrengmotorsykler tas i bruk, f.eks. 3- og 4-hjuls motorsykler. De terrenggående barmarkskjøretøyene volder betydelige og økende problemer.

Antall helikoptre og småfly (småfly med 1 motor under 9000 kg) var 31. desember 1975 47 helikoptre og 422 småfly. 31. desember 1994 var antallet steget til 110 helikoptre og 564 småfly. Det foreligger imidlertid ingen statistikk som viser hvor mange av småflyene som kan foreta landing og start i utmark og på vassdrag.

 

Til toppen