Statsbudsjettet 2010 - Fylkesvis oversikt

 

Finnmark

 • Under nasjonalparkplanen er det planlagt vern av Goahteloubbal høsten 2009 eller i 2010. I tillegg vil Øvre Anarjohka bli utvidet.
  I vernearbeidet legges det stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen blir ført videre (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget).
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 millioner kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Regjeringen vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvalting. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med de sju norske verdensarvområdene med 5 millioner kroner i 2010. Midlene skal bidra til å sikre og sette i stand de norske verdensarvområdene, herunder Helleristningene i Alta og meridianstøtten i Hammerfest og tre andre punkter i Struves meridian.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som for 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav to berører i Finnmark; det fraflyttede fiskeværet Hamningberg og Norsk tradisjonsfisk Kårhamn i Hammerfest kommune.
 • Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 1 million kroner til skjøtsel og tilrettelegging av Mortensnes kulturminneområde i Nesseby. Mortensnes er et av de rikeste og mest særegne samiske kulturminneområdene i Skandinavia.

Troms

 • Når det gjelder skogvern blir verneprosessen i Troms og i gjenværende, registrerte verneverdige skogområder på statsgrunn i andre fylke ført videre. 
 • Under nasjonalparkplanen er det planlagt vern av Sørdalen/Isdalen og Kvænangsbotn/Navitdalen høsten 2009 eller i 2010.
  I vernearbeidet legger enn stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen blir ført videre (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget).
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Tromsø er en av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene på det samme som for 2009, i alt 6,5 millioner kroner. Fartøyvernsentrene, herunder Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum, fungerer som kompetansesenter for restauring og vedlikehold av fartøy.
 • I oppfølgingen av Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi (2009) skal det i 2010 opprettes et senter for klima og miljø i Tromsø. Senteret skal bidra til å utvikle kunnskap om klima og miljø som vil gjøre Norge i stand til å forvalte våre hav- og landområder i nord og de ressurser som finnes der, på en enda bedre måte.

Nordland

 • I løpet av høsten 2009 eller i 2010 er det planlagt vern av Sjunkhatten (Sjunken/Misten) under nasjonalparkplanen.
  I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen blir ført videre (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget).
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 millioner kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Det er avsatt 26 millioner kroner til tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsna i 2010. Bekjempningen vil bli fulgt opp med en ytterligere behandling i 2011. Målet med de to behandlingene er å bli kvitt parasitten i Vefsn-regionen.
 • Regjeringen vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvalting. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med de sju norske verdensarvområdene med 5 millioner kroner i 2010. Midlene skal bidra til å sikre og sette i stand de norske verdensarvområdene, herunder Vegaøyan.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene skal brukes til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte anlegg tekniske og industrielle kulturminner, herunder Norsk fiskeriindustrimuseum (Neptun sildeoljefabrikk) i Melbu.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som for 2009, i alt 28,4 millioner kroner Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, herunder Norsk tradisjonsfisk i Seløy i Herøy kommune.

Nord-Trøndelag

 • Det er planlagt vern av betydelige skogsareal på statsgrunn i bl.a. Nord-Trøndelag høsten 2009 eller i 2010.
  I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen blir ført videre(jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget).
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
  Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Spillum dampsag og høvleri i Namsos.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav ett er i Nord-Trøndelag; Pilegrimsleden.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene er planlagt brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Steinvikholm borgruin og Munkeby i Levanger.

Sør-Trøndelag

 • Til forvaltning av verneområder er det på totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.  
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Trondheim er en av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Regjeringen vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvalting. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med de sju norske verdensarvområdene med 5 millioner kroner i 2010. Midlene skal bidra til å sikre og sette i stand de norske verdensarvområdene, herunder Bergstaden i Røros.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav ett er i Sør-Trøndelag; Pilegrimsleden.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Reins kloster i Rissa.
 • 200 millioner kroner til i alt 1,2 milliard kroner.  Avkastningen i Kulturminnefondet (Røros) med 11,5 millioner kroner og vil være på 55,2 millioner kroner i 2010. Avkastningen fordeles over hele landet.

Møre og Romsdal

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Regjeringen vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvalting. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med de sju norske verdensarvområdene med 5 millioner kroner i 2010. Midlene skal bidra til å sikre og sette i stand de norske verdensarvområdene, herunder Vestnorsk fjordlandskap med Geirangerfjorden i Møre og Romsdal.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav to berører Møre og Romsdal; strekningen fra Bud til Kristiansund og omfatter kommunene Fræna, Eide, Averøy og Kristiansund.

Sogn og Fjordane

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.  Av satsingen er 4 mill. kroner satt av til utvikling av naturbasert reiseliv i forbindelse med at Breheimen nasjonalpark ble opprettet i 2009. 
 • Regjeringen vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvalting. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med de sju norske verdensarvområdene med 5 millioner kroner i 2010. Midlene skal bidra til å sikre og sette i stand de norske verdensarvområdene, herunder Urnes stavkirke og Vestnorsk fjordlandskap med
  Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav ett er i Sogn og Fjordene; Nærøyfjorden verdensarvpark. Prosjektet inkluderer Aurland, Lærdal, Vik, samt Voss kommune i Hordaland.
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid pågår i Urnes og Borgund . Det planlegges oppstart på Undredal stavkirke i 2010.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Selja kloster i Selje kommune.

Hordaland

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
  Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Bergen er en av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Regjeringen vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvalting. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med de sju norske verdensarvområdene med 5 millioner kroner i 2010. Midlene skal bidra til å sikre og sette i stand de norske verdensarvområdene, herunder Bryggen i Bergen.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Norsk trikotasjemuseum og tekstilsenter, Salhus og Norges vassdrags- og industristadmuseum (Tyssedal kraftanlegg), Tyssedal.
 • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene på samme nivå som i 2009, i alt 6,5 millioner kroner. Fartøyvernsentrene, herunder Hardanger fartøyvernsenter, fungerer som kompetansesenter for restauring og vedlikehold av fartøy.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav fire berører i Hordaland; Oddaprosessen, Odda kommune, Perler i Nordsjøløypa, som omfatter Fjell, Sund og Øygarden kommuner, Nærøyfjorden verdensarvpark som inkluderer Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommuner og Norsk tradisjonsfisk i bl.a. Sandviken i Bergen kommune.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Erkebispegården i Bergen og Halsnøy kloster.

Rogaland

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Stavanger og Sandnes er av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav ett berører Rogaland med Norsk tradisjonsfisk i bl.a. Haugesund.

Vest-Agder

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Kristiansand er en av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes.
 • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til de tre fartøyvernsentrene på samme nivå som i 2009, i alt 6,5 millioner kroner. Fartøyvernsentrene, herunder Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter, fungerer som kompetansesenter for restauring og vedlikehold av fartøy.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav ett er i Vest-Agder; Porto Franco – Kristiansands kulturelle frihavn.
 • Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn blir ført videre. Det er startet opp med opprydningstiltak i Knaben gruver i Vest-Agder. Det avsettes inntil 20 mill. kroner til gjennomføring av tiltak for å redusere erosjon og massetransport frå avgangsdeponiet.

Aust-Agder

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Nes jernverksmuseum, Tvedestrand.

Telemark

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden gjennomføres i 2009 og 2010.
 • I arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder vil noen av midlene kunne gå til fylket.
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Skien og Porsgrunn er to av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Holla kirkeruin, Nome kommune.

Vestfold

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav ett er i Vestfold; Hammerdalen, Larvik kommune.

Buskerud

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges bruk til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Kistefoss-museet, Jevnaker.
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Drammen er en av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.

Hedmark

 • I løpet av høsten 2009 eller i 2010 er det planlagt vern av Sølen og utvidelse av Ormtjernkampen under nasjonalparkplanen.
 • For å få sammenheng med nasjonalparken på svensk side vil man også opprette Fulufjellet nasjonalpark. Denne kommer i tillegg til områdene i nasjonalparkplanen.
  I vernearbeidet legger man stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen blir ført videre (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget).
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Bispegården og Kannikenes gårder i Hamar.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Folldal gruver, Folldal og Klevfoss Cellulose- og papirfabrikk, Løten.

Oppland

 • I 2009 ble det startet et større forsknings- og utredningsprosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhetta/Dovre området. Prosjektet fortsetter i 2010 og blir gjennomført med stor brukermedvirkning.
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Mo kirkeruin, Vestre Slidre.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav ett er i Oppland; Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Pilotprosjektet Pilegrimsleden berører også Oppland fylke.
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid pågår i Lom, og Ringebu.

Oslo Akershus

 • Det er lagt inn 4 mill. kroner til oppfølging av loven om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven) som ble vedtatt i 2009.
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Oslo og Bærum er av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Fetsund lenser.
  Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. på Hovedøya i Oslo.

Østfold

 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 mill. kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som bl.a. innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på verdiskapning tilknyttet Norges verneområder blir styrket med 14 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Fredrikstad og Sarpsborg er to av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor det engasjement fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, bl.a. Værne kloster i Rygge og St Nikolas kirkeruin i Sarpsborg.

Polarområdene og Svalbard

 • I oppfølgingen av Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi (2009) skal det opprettes et senter for klima og miljø i Tromsø i 2010, og regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner til dette. I tillegg kommer 7 millioner overført fra andre poster i Miljøverndepartementets budsjett.
 • Klimaprosessene i Arktis er viktige også for klimaet globalt, og bedre kunnskap på dette feltet vil derfor være et viktig bidrag til det internasjonale klimaarbeidet.
 • Det er lagt inn en økning på 1 million kroner til klimaovervåking ved stasjonen på Zeppelinfjellet.
Til toppen