Statsbudsjettet 2012 A - Å Miljøverndepartementet

Geodata - Kulturminner og kulturmiljø - Mareano - Miljøforskning - Miljøgifter - Miljøorganisasjoner - Miljøvedtakregister - Nasjonalparkerstatninger - Naturlige skolesekken - Naturmangfold - Vannforvaltning - Verneområder - Villaks - Økosystemutvalget

Geodata
Regjeringen foreslår å øke bevilgingen til Statens kartverk med 3,2 millioner kroner for å kunne utvikle felles plattformer og tjenester som kan benyttes av kommuner og statlige etater for å oppfylle delingsplikten av geodata. Denne plikten følger av geodataloven og innføringen av INSPIRE-direktivet i Norge.

Kulturminner og kulturmiljø
Regjeringen foreslår en satsing på kulturminner og kulturmiljøer med 508,4 millioner kroner. Dette er en økning på ca. 19,0 millioner kroner. Blant annet skal 6,9 millioner kroner gå til bevaringsprogrammet for fredete kulturminne i privat eie og 2,0 millioner kroner til istandsetting av samiske bygninger. Videre foreslås en økning på 5 millioner kroner til Verdiskapingsprogram for kulturminneområdet, fase 2. Foreslåtte tildeling omfatter også tilskudd til Kultur- og naturreisen.

MAREANO
Regjeringen foreslår at det bevilges til sammen 88,4 millioner kroner til MAREANO-programmet i 2012, en økning på 36 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett. Midlene ligger på budsjettene til Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. MAREANO er et program for systematisk kartlegging av havbunnen og genererer viktig kunnskap for forvaltningen gjennom kartlegging av topografi og bunntyper, artsmangfold og sårbare naturtyper, miljøgiftinnhold i sedimenter og effekter av fiskeri på havbunnen. I 2012 skal MAREANO blant annet fortsette kartleggingen

Miljøforskning
Regjeringen foreslår å øke basisbevilgninger til miljøforsknings-instituttene med 9 millioner kroner.
I tillegg foreslås infrastrukturtiltak til miljøinstituttene økt med 0,26 million kroner.

Miljøgifter
Som en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø har  Miljøverndepartementet opprettet en nasjonal miljøprøvebank for miljøgifter. Regjeringen vil ha fokus på oppfølging av og arbeid med det nye omfattende europeiske kjemikalieregelverket (REACH), og styrking av internasjonale miljøgiftsavtaler.

Miljøorganisasjoner
For å styrke det viktige arbeidet de ulike miljøorganisasjonene i Norge utfører, vil regjeringen øke grunnstøtten på statsbudsjettet i 2012. Støtten vil bli økt med 3 millioner kroner fra rundt 46,5 millioner kroner til 49,5 millioner kroner. Den gis til landsdekkene demokratiske miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

Miljøvedtakregister
Regjeringen foreslår å sette av 2 millioner kroner til utvikling av et miljøvedtaksregister. Naturmangfoldloven § 68 forutsetter at det opprettes et miljøvedtaksregister hvor det er plikt til å føre inn nærmere bestemte vedtak, som for eksempel vedtak om vern og midlertidig vern av områder, dispensasjon fra vernevedtak, tillatelser til tiltak i forekomst av utvalgt naturtype og unntak fra forskrift om prioriterte arter. Direktoratet for naturforvaltning vil i første omgang utrede hvordan registeret skal innrettes og hvilke vedtak det skal være plikt til å innføre.

Nasjonalparkerstatninger
Etter at nye erstatningsregler ble vedtatt i 2009 er det gjort en ny vurdering av verneområder der erstatningene ikke er fastsatt. Gjennomgangen viser at verdien av områdene må settes ca 400 mill. kroner høyere enn tidligere anslag. Det er omfanget og kvaliteten på skogen i områdene som medfører dette. I tillegg har tømmerprisene økt merkbart de siste årene. På toppen av dette kommer betydelige renteutgifter pågrunn av at mange område har ligget uten avklarte erstatninger i mange år, og det blir regnet renter fra vernetidspunktet. For å håndtere forventede erstatningsutbetalinger i 2012 er bevilgningen økt med 100 mill. kroner.

Naturlige skolesekken
Den naturlige skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet og en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Prosjektet skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, gi bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den naturlige skolesekken fra 11 til 16 millioner kroner i 2012 .

Naturmangfold
Til å ta vare på naturmangfoldet foreslår Regjeringen et budsjett på ca 1,5 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på 180 mill. kroner eller 13,3 pst. sammenlignet med saldert budsjett for 2011. De største økningene er på 100 mill. kroner til erstatningsutbetalinger på nasjonalparkplanen, 40 mill. kroner til å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris frå vassdragene i Vefsn-regionen, 17 mill. kroner til nye forvalterstillinger knyttet til den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde, 14,5 mill. kroner til erstatning for tamreintap som følge av rovdyr, 10 mill. kroner til oppfølging av rovviltforliket, 9 mill. kroner til styrket vannforvaltning og 7 mill. kroner til erstatninger for fylkesvise verneområde.

Vannforvaltning
Regjeringen foreslår en bevilgning på 63 millioner kroner til arbeidet med oppfølgingen av vannforskriften. Dette er en styrking på 9 millioner kroner fra 2011. Satsingen inkluderer en styrket overvåking av vannressursene og styrket opprydding i vassdrag med særlige miljøutfordringer, herunder Haldenvassdraget. Også arbeidet med oppfølging av miljøvilkår i vannkraftsaker styrkes.

Verneområder
Forvaltningen av verneområdene styrkes gjennom etablering av lokal forvaltning av nasjonalparker og store verneområder. Regjeringen følger opp fjorårets budsjettøkning til forvaltning av verneområdene med ytterligere 17 millioner kroner. Midlene vil blant annet gå til ansettelse av nasjonalparkforvaltere, etablering av nasjonalparkstyrer, utarbeidelse av forvaltningsplaner og styrket oppsyn. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. I tillegg er det en økning til naturoppsyn, blant annet. til oppretting av to nye stillinger under Statens naturoppsyn (SNO) knyttet til de nye nasjonalparkene Langsua i Oppland og Rohkunborri i Troms.

Villaks
Bevilgningen til bevaring av villaks er i 2012 totalt på 189 millioner kroner. I dette inngår en økning på 40 millioner kroner til behandling av vassdrag smittet med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsn-regionen. Innsatsen mot Gyrodactylus salaris vil på landsbasis beløpe seg på inntil 101 millioner kroner.

Økosystemutvalget
Regjeringen foreslår en bevilgning på 3 millioner kroner til et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som skal utrede hvordan kunnskapen om verdien av naturmangfoldet og økosystemtjenestene kan styrkes slik at beslutningsgrunnlaget blir bedre. Utvalget skal også utrede forslag om hvordan slike verdier kan beregnes som en del av Norges nasjonalformue.

 

 

Til toppen