Feil i Prop. 1 S (2013-2014) og Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S fra Kommunal- og regionaldepartementet

Jeg vil gjøre oppmerksom på to mindre feil i Prop. 1 S (2013-2014):

  1. I tabell 3.22 på side 107 gis det en oversikt over de nye foreslåtte boutgiftstakene på bostøtten. Det burde også fremgå av tabellen at dette dreier seg om beløp i kroner per år.
  2. På side 128 står det om utviklingen av Husbankens låneportefølje: ”Utlånsporteføljen er anslått å vokse fra 136,4 mrd. kroner i 2013 til 157,8 mrd. kroner i 2017.” Det skal være”... i 2014...”.

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at det i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014) er gjort to feil.

1. Rammetilskuddet til fylkeskommunene – Særskilt fordeling (Tabell C-fk) til drift ogvedlikehold, investeringer og styrking frie inntekter i forbindelse med forvaltningsreformen.

I statsbudsjettet for 2014 er det foreslått endringer i fordelingen av tabell C midlene til drift og vedlikehold, investeringer og styrking frie inntekter. Ved en feiltakelse har det i ”Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014) Grønt hefte” blitt lagt inn uriktige fordelinger av midlene. Dette gjelder kolonne 1, 2 og 3 i Tabell C-fk på side 46 i Grønt hefte 2014. De riktige fordelingene vises i vedlegget til dette brevet.

Departementet vil snarest sende brev til fylkeskommunene der det orienteres om saken.

2. Rammetilskuddet til kommunene – økt kommunal egenandel ved plassering av barn i statlige barnevernsinstitusjoner.

I statsbudsjettet for 2014 er det foreslått å øke den kommunale egenandelen ved plassering av barn i statlige barnevernsinstitusjoner. Kommunene er kompensert for dette med en økning i rammetilskuddet på 160,2 mill. kroner. Midlene er fordelt til kommunene etter kostnadsnøkkelen i Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2013-2014) Grønt hefte.

Ved en feil er det i fordelingen gitt midler til Oslo kommune. Oslo har selv ansvaret for den delen av barnevernet som ble gjort statlig i 2004, og vil derfor ikke ha utgifter til økt egenandel i det statlige barnevernet. Totalt har Oslo i 2014 fått 22,6 mill. kroner av de 160,2mill. kronene. 22,6 mill. kroner som er tildelt Oslo vil bli overført til landets øvrige kommuner. Kommunene vil bli informert på egnet måte.

 

Med hilsen

 

Jan Tore Sanner

 

 

Vedlegg: Brevet

Vedlegg: Fordelingstabell

Kopi: Departementenes servicesenter