Invitasjon til å delta i reformprosessen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil med dette invitere kommunesektorens organisasjon KS til samarbeid om kommunereformen, og til deltakelse i de regionale prosessene i reformen.

Jeg vil med dette invitere kommunesektorens organisasjon KS til samarbeid om kommunereformen, og til deltakelse i de regionale prosessene i reformen.

Jeg la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen. I meldingsdelen beskrives viktige utviklingstrekk, mål for reformen, reformprosessen og virkemidler i reformen.

Kommunal- og forvaltningskomiteen la 12. juni frem sin innstilling (Innst. 300 S (2013-2014)) om kommuneproposisjonen 2015. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni.

Stortingets behandling viser at det er flertall på Stortinget for en reform. Det er også bred politisk tilsutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for reformen, og at prosessene skal starte opp til høsten. Det er også enighet om de økonomiske virkemidlene. Stortinget er positive til at både fylkesmennene og KS skal ha sentrale roller i reformen.

Jeg vil over sommeren invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen vil få ansvar for å igangsette disse prosessene.

Regjeringen ser på KS som en sentral aktør i kommunereformen, og jeg ønsker at de regionale prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen og KS regionalt. Jeg vil be fylkesmannen legge til rette for innledende samtaler mellom ulike kommunegrupper i fylket. Dette bør skje etter en vurdering av lokale preferanser og i samarbeid med KS regionalt. Jeg vil også be fylkesmannen om tidlig å ta initiativ mot de regionale KS-styrene for å drøfte og avklare hvordan samarbeidet skal være gjennom reformperioden og finne fram til en hensiktsmessig form på og innhold i dette samarbeidet. Hvordan det praktiske samarbeidet vil bli i det enkelte fylke, vil derfor kunne variere.

KS kan etter søknad få midler til sitt arbeid med kommunereformen. Disse midlene vil kunne brukes til å styrke KS sitt grunnlag for å kunne arbeide aktivt med de lokale/regionale prosessene.

Jeg ser frem til jevnlig kontakt og dialog med KS om kommunereformen, både administrativt og politisk, blant annet gjennom konsultasjonsordningen.

 

Med hilsen

 

Jan Tore Sanner