Anmodning om gjennomgang av Fylkesmannens behandling i klagesak - opprettelse av tilsynssak Bærum kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Barneombudets henvendelse, hvor det anmodes om at Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Fylkesmannen) sin saksbehandling av klagesak gjennomgås. I tillegg anmodes det om at det oppnevnes settefylkesmann til å gjennomføre varslet tilsyn innen opplæringssektoren i Bærum kommune.

Når det gjelder Fylkesmannens saksbehandling av klagesaken de har mottatt, og spørsmålet om det foreligger saksbehandlingsfeil etter opplæringsloven, hører dette inn under Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet fagområde. Vi ser at Barneombudet også har sendt henvendelsen til Utdanningsdirektoratet. Vi går derfor ikke nærmere inn på de punktene i brevet som gjelder Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratets fagområde. KMD har imidlertid etablert kontakt med Kunnskapsdepartementet om oppfølging av saken.

Dersom et fylkesmannsembete anses inhabil til å behandle en sak, er det KMD som oppnevner settefylkesmann til å behandle saken. Barneombudet retter spørsmål om behovet for settefylkesmann til å følge opp tilsynssaken av Bærum kommune. Dette begrunnes i at Fylkesmannen selv kan ha opptrådt i strid med lov og at feilen kan ha innvirket på saksforløpet. Det er forvaltningsloven § 8 som regulerer når habilitetsspørsmålet skal forelegges KMD. Dersom en part krever det eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. Verken Fylkesmannen eller parten har forelagt habilitetsspørsmålet for departementet, og vi har derfor sålangt ikke tatt stilling til Fylkesmannens habilitet i saken. Med bakgrunn i den informasjonen vi har fått via media og i Barneombudets henvendelse, har vi nå bedt om Fylkesmannens snarlige skriftlige habilitetsvurdering. Dette brevet er sendt i kopi til dere.

Når KMD har mottatt Fylkesmannens habilitetsvurdering, vil vi vurdere videre oppfølging av saken.

 

Med hilsen

Svein Berbu (e.f.)
avdelingsdirektør

Francoise Bratland
seniorrådgiver

Kopi til:


Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Utdanningsdirektoratet