Ber om Fylkesmannen i Oslo og Akershus' habilitetsvurdering i tilsynssak - tilsyn med Bærum kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har mottatt henvendelse fra Barneombudet i forbindelse med saken der en 13 år gammel jente omkom nyttårsaften. Barneombudet stiller spørsmål til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Fylkesmannen) sin habilitet når det gjelder opprettelse og gjenomføring av det planlagte tilsynet innen opplæringssektoren i Bærum kommune. Dette begrunnes i Fylkesmannens egen saksbehandling av klagesaken. Fylkesmannen har mottatt kopi av Barneombudets brev.

Basert på de opplysningene som fremkommer i henvendelsen fra Barneombudet og informasjon som har fremkommet via media, ber KMD om Fylkesmannens snarlige habilitetsvurdering i saken. Tilbakemeldingsfristen settes til fredag 15. januar 2015.

 

Med hilsen

 

Svein Berbu (e.f.)
avdelingsdirektør

Francoise Bratland
seniorrådgiver

Kopi til:

Barneombudet
Barneombudet
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet