Habilitetsvurdering av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til deres henvendelse av 8. januar 2016, hvor det både anmodes om at saksbehandlingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Fylkesmannen) gjennomgås og at det vurderes å oppnevne settefylkesmann for åpning/behandling av tilsynssak.

Som presisert i vårt foreløpige svar, hører spørsmålet om det foreligger saksbehandlingsfeil etter opplæringsloven inn under Kunnskapsdepartementets/ Utdanningsdirektoratets fagområde. Anmodningen om å oppnevne settefylkesmann skal dog behandles av KMD.

Konklusjon:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter forvaltningslovens regler, ikke kan anses inhabil til å behandle tilsynssak etter opplæringsloven.

Denne avgjørelsen er ikke å anse som et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Saken

I deres brev av 8. januar 2016, ble det anmodet om at det ble vurdert å oppnevne settefylkesmann til å behandle tilsynssak etter opplæringsloven. Dette ble begrunnet i at det foreligger opplysninger om at Fylkesmannen selv kan ha opptrådt i strid med lov og at feilen kan ha innvirket på saksforløpet. I lys av dette mener dere at Fylkesmannen ikke kan føre tilsyn med opplæringssektoren i Bærum kommune.

Det er i utgangspunktet tjenestemann/Fylkesmannen selv som skal avgjøre sin habilitet. En part eller tjenestemannen kan likevel forelegge spørsmålet for tjenestemannens/embetets overordnede. I denne saken har verken Fylkesmannen eller parten forelagt habilitetsspørsmålet for departementet. Det er Barneombudet, som tredjeperson, som har forelagt spørsmålet for KMD. Med bakgrunn i den informasjonen vi har fått via media og i deres henvendelse, har vi likevel valgt å foreta en habilitetsvurdering av Fylkesmannen.

I brev av 11. januar 2016 ble Fylkesmannen bedt om å oversende embetets habilitetsvurdering. Denne mottok departementet 15. januar 2016.

Vurdering

Forvaltningsloven § 6 omhandler ulike forhold hvor en offentlig tjenestemann kan anses inhabil til å treffe avgjørelser i en forvaltningssak. Annet ledd viser til at det kan være tale om inhabilitet når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet. Det skal bl.a. legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen han/hun har nær tilknytning til. Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av saken før det kan avgjøres om det foreligger inhabilitet. For å komme til inhabilitet er det ikke tilstrekkelig at en part ikke har tillit til embetet. Det må foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens/embetets upartiskhet.

I henvendelsen deres stilles det spørsmål om behovet for settefylkesmann i saken. Dette begrunnes som nevnt med at det foreligger opplysninger som tilsier at Fylkesmannen selv kan ha opptrådt i strid med lov, og at feilen kan ha innvirket på saksforløpet. KMD kjenner per i dag ikke til om det foreligger saksbehandlingsfeil hos Fylkesmannen eller om det er begått lovbrudd. Dette ligger til Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet å vurdere. Vi regner med at det vil kunne ta tid før det foreligger konklusjon i saken, bl.a. på grunn av sakens omfang. Vi må derfor ta stilling til saken slik den står i dag.

Det at Fylkesmannen selv har vært inne i saken som klageinstans er ikke til hinder for at embetet kan åpne en tilsynssak. Det ligger i Fylkesmannens rolle både å være klageinstans og tilsynsmyndighet, jf. opplæringsloven kap. 14. Fylkesmannen har foretatt en egen habilitetsvurdering knyttet til tilsynssaken, som også er blitt formidlet muntlig i media. Denne er nå skriftliggjort overfor departementet. Fylkesmannen kan ikke se noen grunn til at de skulle være inhabile som tilsynsmyndighet i denne saken.

Basert på den informasjonen KMD har per i dag, er vi enige i Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin vurdering. Vi kan ikke vi se at det foreligger særegne forhold som skulle tilsi at tilliten til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin upartiskhet er svekket til å behandle tilsynssaken. Dersom Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet skulle komme til at det er begått feil i behandlingen av klagesaken, vil KMD vurdere spørsmålet på nytt.

 

Med hilsen     

Svein Berbu (e.f.)
Avdelingsdirektør

Francoise Bratland
seniorrådgiver

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet