Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statlig kommunedelplan for E39 Stord-Os - Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Samferdselsdepartementets brev av 12. oktober 2016, vedlagt forslag til kommunedelplan for E39 Stord-Os.

Planarbeidet for E39 Stord-Os gjennomføres som statlig kommunedelplan, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Departementet fastsatte planprogram for planarbeidet 17. desember 2015, og det er departementet som fatter endelig planvedtak i saken etter at høring og offentlig ettersyn av planforslaget er gjennomført.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd med forutsetninger og føringer i fastsatt planprogram. Departementet gir derfor tilslutning til at planforslaget, med oppdatert planbeskrivelse av 1. november 2016, kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring av Statens vegvesen.

Innkomne høringsuttalelser vil utgjøre et viktig grunnlag for departementets behandling og endelige vedtak i saken, herunder valg av trase. Det er derfor viktig at det i høringsperioden legges til rette for god medvirkning og involvering fra sentrale høringsinstanser.

Høringsfristen må legge til rette for at saken kan behandles politisk i de berørte kommunene.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Fitjar kommune
Tysnes kommune
Os kommune
Stord kommune
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune