Varsel om krav - Bygging av minnesmerket Memory Wound på Sørbråten i Hole kommune

Det vises til varsel om søksmål, datert 3. mai 2016, der det settes en frist på 14 dager for å ta stilling til kravet og grunnlaget for det.

I forbindelse med tragedien på Utøya den 22. juli 2011 gjorde naboer og andre som var til stede en uvurderlig innsats for å redde liv og hjelpe sårede. På bakgrunn av anbefalinger fra en styringsgruppe nedsatt av Kulturdepartementet, besluttet den forrige regjeringen å etablere et nasjonalt minnested på Sørbråten. Stortinget har bifalt både stedsvalg og utforming av minnestedet i behandlingen av Kulturdepartementets Prop. 1 S (2014-2015) og Prop. 1 S (2015-2016), Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets Prop. 9 S (2013-2014), og Kommunal- og moderniseringsdepartementets Prop. 1 S (2015-2016).

Vi har stor forståelse for at det blant naboer kan oppleves som vanskelig at det nå skal etableres et nasjonalt minnested i nærområdet. Samtidig er det en forventning hos etterlatte, overlevende og storsamfunnet for øvrig at minnestedet etableres. For å forsøke å finne frem til en løsning alle kan enes om, har det i forkant av planvedtaket blitt avholdt flere møter med representanter fra lokalsamfunnet, velforeningen og fra de etterlatte og AUF. Det har ikke lyktes å finne en løsning som alle kan godta, men hensynet til naboene er grundig vurdert i planvedtaket.

Vi ønsker fortsatt å holde en åpen dialog med naboene, slik at de holdes godt orientert om fremdriften med etableringen av minnestedet. KORO, som er statens organ for kunst i offentlig rom og som har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å etablere minnestedet, tar sikte på å invitere naboer og kommunen til et møte for å se på mulige tilpasninger i utformingen av minnestedet.

Vi mener søksmålsvarselet ikke gir grunnlag for å endre reguleringsplanen eller beslutningen om å realisere minnesmerket for øvrig.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner Linda Cathrine Hofstad Helleland