Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

Vi viser til tidligere oppdragsbrev av 10. juli 2017 og 17. oktober 2017. Vi viser også til Statsbyggs notat av 2. oktober 2017, som var første delleveranse fra Statsbygg i arbeidet med å etablere et midlertidig minnested i regjeringskvartalet innen 22. juli 2018. Disse dokumentene danner grunnlaget for det arbeidet Statsbygg nå utfører og for de anbefalingene Statsbygg har lagt fram i sitt notat av 20. desember 2017.

Notatet av 20. desember 2017 er andre delleveranse i arbeidet med midlertidig minnested. Notatet inneholder beskrivelse av arbeidsmetode og prosess, beskrivelse av anbefalt konsept og vurderinger og anbefalinger av utforming av det midlertidige minnestedet, samt opplegg for videre arbeid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vurdert Statsbyggs anbefalinger. Vi legger Statsbyggs anbefalinger til grunn for arbeidet framover.

Det er svært positivt at Statsbygg har en god dialog med AUF og Støttegruppen. Statsbygg legger opp til at det midlertidige minnestedet utvikles i nær dialog med de berørte. Statsbygg etablerte i oktober 2017 en referansegruppe med representanter fra Støttegruppen etter 22. juli ved leder Lisbeth Røyneland og Tor Inge Kristoffersen, AUF ved generalsekretær Renate Tårnes og Ingvild Lockert, minnestedsfaglig kompetanse ved førsteamanuensis Tor Einar Fagerland, NTNU, kunstfaglig kompetanse ved Nora Ceciliedatter Nedrum, KORO, og en brukerrepresentant, Torhild Helene Michalsen fra Finansdepartementet.

Lokalisering og konsept

Midlertidig minnested skal legges til Johan Nygaardsvolds plass, jf. KMDsbrev av 17. oktober 2017. Det ble da skissert to mulige plasseringer på Johan Nygaardsvolds plass, enten området ved Lindealléen eller i det sørvestre hjørnet mot G-blokka og Akersgata. Statsbygg anbefaler et konsept som tar utgangspunkt i å danne et tydelig og definert byrom omkring de fire lindetrærne som står nærmest Akersgata. De fire trærne vil i alle faser av utbyggingen av regjeringskvartalet være utenfor byggeplassgjerdene. Som Statsbygg påpeker, er det viktig at det midlertidige minnestedet fungerer i ulike faser av byggeperioden, både med og uten gjennomgangsmuligheter for publikum. Et annet sentralt element i konseptet er lys. Statsbygg viser til at intensjonen er å gi det midlertidige minnestedet et lyst, rent og verdig uttrykk som skaper en arena hvor de historiske elementene omkring plassen eksponeres tydelig. En vegg med navn og alder på de drepte vil være det mest sentrale elementet. Bruken av glass i ulike materialiteter vil være gjennomgående som en viktig og historiefortellende funksjon.

KMD mener at det konseptet som er presentert, er et verdig og sterkt konsept som tar i bruk åstedet på en fin måte og er godt tilpasset den fremtidige aktiviteten i området. KMD stiller seg bak anbefalingene om lokalisering og konsept, og ber Statsbygg gå videre med dette.

For øvrig viser vi til Statsbyggs notat punkt 2.2, hvor det framkommer at det har vært faglig diskusjon om visse prinsipper i utformingen av det midlertidige minnestedet. Vi legger til grunn at disse problemstillingene drøftes videre og at konseptet bearbeides ytterligere. Referansegruppen holdes løpende orientert. Midlertidig minnested skal være realisert innen 22. juli 2018, og tidsaspektet må tillegges vekt i den videre prosessen.

Prosess videre

Navnene på de drepte skal fremkomme på minnestedet. Bruk av navn må godkjennes av de pårørende. KMD vil i januar/februar kontakte de pårørende pr. brev for å innhente slikt samtykke.

Statsbygg anbefaler at en del av byggegjerdet til kommende byggeplass settes opp som en del av det midlertidige minnestedet. Byggegjerdet kan benyttes til informasjon, for eksempel om minnestedet, terrorangrepet 22. juli 2011 og oppbygging av nytt regjeringskvartal. Departementet støtter anbefalingen.

KMD vil understreke at plasseringen av det midlertidige minnestedet ikke skal legge føringer for plasseringen av det permanente minnestedet i regjeringskvartalet.

Kostnadene til det midlertidige minnestedet skal dekkes over Statsbyggs kap. 533 post 45. En detaljert kostnadsberegning må forelegges KMD når konseptet er ytterligere bearbeidet og anskaffelse av entreprenør er gjennomført. Inntil videre legges Statsbyggs notat om kostnader datert 19.12.2017 til grunn.


Vi ber Statsbygg legge ovenstående til grunn for det videre arbeidet. For øvrig legger vi opp til at det er tett dialog mellom Statsbygg og departementet i den videre prosessen.


Med hilsen

 

Anne Line Wold (e.f.)
avdelingsdirektør
Ninni Kate Rognli
avdelingsdirektør