Kompensasjon for utgifter til TISK-oppfølging ved større utbrudd

Jeg vil innledningsvis takke fylkesmennene for det gode samarbeidet så langt i pandemien.Dere har på vegne av staten kunnet følge kommunene og deres beredskaps- ogsmittevernsarbeid tett, og har derfor den beste oversikten over hvordan kommunene er stiltøkonomisk i denne krevende situasjonen.

Jeg vet at kommunene har levert gode tjenester hver dag under denne pandemien, men jeg vet også at for mange kommuner har store smitteutbrudd vært krevende. Fra regjeringens side har vi hele tiden vært tydelige på at vi tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader som følger med oppfølgingen av TISK-strategien. Nå sist varslet jeg dette i et brev til kommunene sammen med helseminister Høie. Vi varslet også i den forbindelse at det blir vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale utbrudd. Dette er bakgrunnen for bevilgningen på 500 millioner kroner i Prop. 142 S over skjønnsrammen.


For å kunne fordele de 500 millionene i fylkesrammer, ba departementet fylkesmennene om en tilbakemelding på kostnader knyttet til større utbrudd i eget fylke. Vi har nå fått tilbakemelding fra alle embetene. Med utgangspunkt i disse innspillene, har vi nå fordelt midlene i fylkesrammer. Som dere ser av tabellen under, er det noe variasjon i hvor mye hvert embete får tildelt til videre fordeling. Dette skyldes at disse midlene ikke skal fordeles til alle kommuner i fylket, men skal gå til kommuner med store kostnader som følge av større smitteutbrudd. Vi ser av tallene at smittetrykket varierer mye mellom kommunene, og derfor er det også tilsvarende variasjon mellom fylkesrammene. Det største smittetrykket har vi sett rundt Oslo og i Østlandsområdet samt i Bergen. Derfor er skjønnsrammen til Oslo og Viken og Vestland større enn de andre rammene, målt i kroner per innbygger.

Jeg vil med dette understreke at fylkesmannen skal målrette tildelingen av disse skjønnsmidlene til de kommunene som har de største utfordringene, og dermed de største utgiftene. Samtidig må fordelingen ses i sammenheng med øvrige tildelinger av skjønnsmidler grunnet koronapandemien. Til sammen er det i alt tildelt 1,3 milliarder kroner i skjønnsmidler, inkl. disse siste 500 millioner kroner. Mye av midlene er ennå ufordelt og fylkesmannen må i tildelingen ha et helhetlig blikk på situasjonen som kommunene står i.


En kommmunevis fordeling bes sendt departementet innen 1. desember.

Fylkesnavn Ramme (kroner) Kr. per innbygger
Oslo og Viken 259 000 134
Innlandet 29 000 78
Vestfold og Telemark 13 000 31
Agder 13 000 42
Rogaland 35 000 73
Vestland 85 000 134
Møre og Romsdal 12 000 45
Trøndelag 29 000 62
Nordland 11 000 46
Troms og Finnmark 14 000 58
Landet 500 000 93

Fredag sist uke la arbeidsgruppen som har sett på utgifter i forbindelse med pandemien, fram sin første delrapport. Når vi tar hensyn til alle kompensasjonsordninger som er gitt, den reduserte pris- og lønnsveksten og redusert arbeidsgiveravgift, ser foreløpig kommunesektoren ut til å være godt kompensert i sum for alle kommuner.


Smittetrykket varierer imidlertid mye, og for enkeltkommuner med store utbrudd vil ikke alle nødvendige utgifter være kompensert. Det er derfor viktig og riktig at vi ikke fordeler midlene flatt til alle kommuner. Et godt TISK-arbeid er nøkkelen til å lykkes med å slå ned utbrudd, og det er viktig at dette arbeidet prioriteres. Fylkesmennenes lokalkunnskap er svært viktig når denne kompensasjonen nå skal fordeles mer målrettet.


Arbeidsgruppen som har beregnet merutgifter i kommunesektoren i forbindelse med pandemien, leverte sin rapport før helgen. Som en oppfølging av arbeidsgruppens rapport, skal regjeringen legge fram en tilleggsproposisjon for 2021, der det vil komme tilleggsbevilgninger for 2021. Også framover vil fylkesmennenes lokalkunnskap være viktig for å klare å målrette kompensasjonen. Jeg vil derfor be om at dere fortsatt har god og tett kontakt med egne kommuner gjennom pandemien, og ser fram til samarbeidet videre.


Med hilsen

Nikolai Astrup