Forvaltningsreformen - oversikt over nye oppgaver for fylkeskommunene fra 1. januar 2010

Kommunal- og regionaldepartementet vil i brev av 14.12.09 minne kommunene om hvilke nye oppgaver som fra 1.1.10 blir fylkeskommunenes/Oslo kommunes ansvarsområder.

Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette minne kommunene om hvilke nye oppgaver som fra 1. januar 2010 blir fylkeskommunenes/Oslo kommunes ansvarsområder. For flere av disse oppgavene er det forutsatt et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene.

Nye forvaltnings- og samordningsoppgaver: 

 • Pådriver- og samordningsfunksjon for folkehelsearbeidet i fylket, bl.a. gjennom regional utvikling og planlegging, samt ivareta folkehelse i egen virksomhet og forvaltning på grunnlag av ny lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet, jf Ot.prp. nr. 73 (2008-2009). Fylkeskommunene skal også ha nødvendig oversikt over helseforhold og påvirkningsfaktorer av betydning for folkehelsearbeidet i fylket.
 • Overtakelse av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av store deler av det øvrige riksvegnettet med tilhørende ferjestrekninger, jf Ot.prp. nr. 68 (2008-2009) og St.prp. nr. 72 (2008-2009) (forslag fra Samferdselsdepartementet om henholdsvis lovendringer og omklassifisering). Ved oppgaveoverføringen får fylkeskommunene ansvaret for det vesentligste av øvrig riksvegnett, med tilhørende ferjesamband, med den standard det har og tilhørende rettigheter og forpliktelser slik de er på overtakelsestidspunktet. Det aktuelle vegnettet og ferjesambandene vil fra og med 2010 benevnes fylkesveger og fylkesvegferjer.
 • Tildeling av tillatelser etter akvakulturloven til oppdrett av matfisk av anadrome og marine arter, og havbeite, samt myndighet til å avgjøre søknader tilknyttet eksisterende tillatelser og lokaliteter. Aktuelle fylkeskommuner vil også overta saksbehandlingen av søknader om akvakultur i ferskvann. Fylkeskommunene skal videre ha ansvaret for å fremme innsigelser på vegne av havbruksinteresser i kommunale kystsoneplanprosesser og ha ansvaret for de vurderinger som gjøres i henhold til forskriften om konsekvensutredninger. Fylkeskommunene overtar også andre oppgaver innen marin sektor som tildeling av skolekvoter, fordeling av kvoter til jakt på kystsel på aktør/jaktlagsnivå, utvikling av kriterier om deltakelse i - og utøvelse av fangst på kongekrabbe, lokale fiskerireguleringer og oppgaver knyttet til regional forvaltning av tang og tare.
 • Fylkeskommunene vil få ansvaret for å fordele spillemidler til kulturbygg etter hvert som midlene fristilles fra pågående prosjekter.
 • Etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet veilede og medvirke til kvalitetsutviklingstiltak på grunnopplæringsfeltet, som blant annet kan gi god sammenheng mellom grunnskolen og videregående opplæring.
 • Overtakelse av drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene. Dette innebærer at fylkeskommunene får et generelt ansvar for å sørge for at det finnes et tilbud av godkjent fagskoleutdanning i fylket som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov. Fylkeskommunene står fritt til å avgjøre hvorvidt fagskoletilbudet i fylket skal realiseres i egen regi eller gjennom finansiering av private tilbydere.
 • Overta ansvaret for virkemidler knyttet til styrking av rekruttering, kompetanseheving og likestilling i landbruket. Innenfor verdiskaping i landbruket skal fylkeskommunene bl.a. overta fylkesmannens rolle i verdiskapingsprogrammene i landbruket. Fylkeskommunene overtar også fylkeslandbruksstyrets uttalelsesrett i landbrukspolitiske saker, får mulighet til å gi innspill til det årlige jordbruksoppgjøret og inviteres til å delta i framtidige revideringer av nasjonale og regionale næringsstrategier og handlingsplaner.
 • Friluftsforvaltning – sikring av friluftsområder og bidra i forvaltning og tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder, ivareta friluftsinteresser i fylkes- og kommuneplanlegging, ivareta allemannsretten og motivere til friluftsliv.
 • Bestandsforvaltning av høstbare, ikke-truete viltarter og innlandsfisk. Dette innebærer overtakelse av fylkesmannens nåværende myndighetsoppgaver samt  veiledning og oppfølging overfor kommuner og rettighetshavere i forhold til slike viltarter og innlandsfisk.
 • Tilskuddsmidler innen friluftsliv og viltforvaltning – fylkeskommunen får ansvaret for å forvalte deler av kap. 1427 post 74 Tilskudd til friluftstiltak, samt deler av kap. 1425 Tilskudd til viltformål, post 71.1 Hjortevilttiltak og post 71.3 Lokale vilttiltak mv., jf Rundskriv T-1/09 Tilskotsordningar for 2010 fra Miljøverndepartementet.
 • Utvalgte fylkeskommuner overtar fra 1. januar 2010 rollen som vanneregionmyndighet. Den viktigste oppgaven for vannregionmyndigheten er å være plan- og prosessleder, samt å samordne utarbeidelse og gjennomføring av sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner innen vannregionen. Den reelle medvirkningen i planarbeidet, og vedtaksmyndigheten i tilknytning til den regionale vannforvaltningsplanen tilligger den enkelte fylkeskommune.
 • Myndighet til å treffe vedtak etter vannressursloven § 8 i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk inntil 1 MW. Regionkontorene til NVE skal stå for forberedende behandling fram til fylkeskommunalt vedtak.

Andre oppgaver og funksjoner:

 • Fylkeskommunene skal samarbeide gjennom sju nyopprettede regionale forskningsfond. Fondskapitalen er på seks milliarder kroner. Det er avkastningen av denne som vil være grunnlaget for forskningsaktiviteten.
 • Fylkeskommunene vil til sammen ha en eierandel på 49 prosentandeler av Innovasjon Norge. Gjennom dette eierskapet vil fylkeskommunene sammen med staten utøve den øverste myndigheten i selskapet i foretaksmøtet. Valg av hovedstyret forberedes av en valgkomité oppnevnt av foretaksmøtet. Hovedstyret oppnevner regionale styrer hvor to representanter oppnevnes direkte av fylkeskommunene.
 • Fylkeskommunene overtar ansvaret for å oppnevne halvparten av de eksterne styremedlemmene ved de statlige høyskolene. Sametinget gis tilsvarende rett i forhold til styret for Samisk høgskole.
 • Fylkeskommunene får større ansvar for oppnevning av styreledere og styremedlemmer til region-/landsdelsinstitusjoner og knutepunktinstitusjoner på kulturområdet. Hovedregelen vil være at fylkeskommunene overtar ansvaret for oppnevning av styreleder og eventuelt noen eller alle av de offentlig oppnevnte styremedlemmene, men spørsmålet skal underlegges en konkret vurdering for hver enkelt institusjon.

I Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen m.v. (gjennomføring av forvaltningsreformen) er det gitt mer utførlig omtale av de ulike fagområdene. Kommuneproposisjonen for 2010 (St.prp. nr. 68 (2008-2009)) inneholder også en samlet oversikt over oppgavene. Vi viser også til Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H - 4/09, av 2. mars 2009, med informasjon om lovendringer mv. tilknyttet forvaltningsreformen.

Ved behov for ytterligere informasjon om de nevnte oppgavene henviser vi til det enkelte fagdepartement.

 

Med hilsen
 

Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                               Christine Hjortland
                                                                                               spesialrådgiver

 

 

Kopi sendt:
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
KS
Berørte departementer: FAD, FKD, HOD, KKD, KD, LMD, MD, NHD, OED og SD
Regionalpolitisk avdeling, Her