Databaser og registre

På denne siden finner du et utvalg databaser og registre som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for.

Temaovergripende informasjon

Kommunedata

Artikkel Sist oppdatert: 19.01.2015

KOSTRA

Artikkel Sist oppdatert: 27.12.2016

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Artikkel Sist oppdatert: 29.08.2017

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Kommunalt rapporteringsregister

Artikkel Sist oppdatert: 04.09.2012

KOR er en elektronisk oversikt over de samlede rapporteringsplikter som er rettet mot kommuner og fylkeskommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer.

Til toppen